Mobi
+
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
avfall [²A:vfal:] subst.
(avfall, avfallet, avfalls|produkten)
rester, oönskade sopor
mbeturina
(hedhurina, lëmishte, plehra)
Exempel
 • samla avfall i sopsäckarmbledh mbeturinat në thasët e plehrave
 • radioaktivt avfallmbeturina radioaktive
Sammansättningar
 • hushållsavfallhedhurina shtëpie
 • pappersavfallmbeturina letre
 • atomavfallmbeturina lëndësh atomike
 • avfalls|produkt avfalls|produktenprodukt mbeturinash
hus|håll [²hU:shål:] subst.
(hus|håll, hushållet, hushåll, hushållen, hushålls|arbetet)
arbete i ett hem
amvisëri-a
(punët e shtëpisë)
Exempel
 • sköta hushålletmbaj shtëpinë
Sammansättningar
 • självhushållekonomi e pavarur shtëpiake; me kuzhinë më vete (apartament)
 • hushålls|arbete hushålls|arbetetpunët e shtëpisë
hushålls|assistent [²hU:shål:sasisten:t] subst.
(hushålls|assistent, hushållsassistenten, hushållsassistenter)
hushållsmaskin av visst slag
mikser
(lloj ene kuzhine që ndihmon amvisën në gatim)
hushålls|maskin [²hU:shål:sma$i:n] subst.
(hushålls|maskin, hushållsmaskinen, hushållsmaskiner)
maskin som underlättar hushållsarbetet
pajisje elektro-shtëpiake
((si makinë larëse, frigorifer, etj.))
Extra
hushålls|papper [²hU:shål:spap:er] subst.
(hushålls|papper, hushållspapperet)
papper att torka rent med (i hushållet)
letër kuzhine
(letër për pastrim)
Extra
jobb [jåb:] subst. jämför arbete
(jobb, jobbet, jobb, jobben)
arbete, verksamhet; resultat av arbete
Användning: ej förled i sms
punë
(veprimtari që kryen njeriu)
Exempel
 • göra ett bra jobbbëj një punë të mirë
Sammansättningar
 • hushållsjobbpunët e shtëpisë
redskap [²rE:dska:p] subst.
(redskap, redskapet, redskap, redskapen, redskaps|boden)
verktyg, hjälpmedel (för utförande av visst arbete)
vegël ("edhe fig.")
(mjet, orendi)
Exempel
 • de nödvändiga redskapen i ett hushållpajisje të nevojshme në një ekonomi shtëpiake
 • konstnärerna får inte bli lydiga redskap för diktaturenartistët nuk duhet të bëhen vegla të bindura të diktaturës
Sammansättningar
 • hushållsredskaporendi shtëpiake
 • redskaps|bod redskaps|bodenkatua (kasolle) veglash
Extra
utgift [²U:tjif:t] subst.
(utgift, utgiften, utgifter)
kostnad, utlägg
shpenzim
(kosto)
Sammansättningar
 • hushållsutgiftshpenzimet e shtëpisë