Mobi
+
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena)
tjänst, anställning, yrke
punë, shërbim
(punësim, zanat)
Exempel
 • söka arbetekërkoj punë
 • civilt arbetepunë në sektorin publik
 • skyddat arbetepunë e mbrojtur
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena)
arbetsplats, jobb
punë
(vend pune)
Exempel
 • på arbetetnë punë
 • gå till arbetetshkoj në punë
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena)
produkt, alster, verk
vepër
(produkt, prodhim, punë)
Exempel
 • Strindbergs samlade arbetenveprat e përmbledhura të Strindbergut
Sammansättningar
 • elevarbetepunë nxënësish
 • hemslöjdsarbetepunëdore
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
ackord [akÅ:r+d] subst.
(ackord, ackordet, ackord, ackorden, ackords|arbetet, ackords|lönen)
lön som bygger på att man utför en viss mängd arbete för en viss betalning; betinglön, stycklön
maakor, drrëveshje
(pagë me copë, pagë që mbështetet në një pagesë të caktuar për një sasi të caktuar pune)
Motsatser: tidlön
Exempel
 • arbeta på ackordpunoj me akord, punoj me normë
 • rakt ackordakord i pastër
Sammansättningar
 • ackords|arbete ackords|arbetetpunë me akord
 • ackords|lön ackords|lönenpagë sipas sasisë së prodhimit dhe punës së kryer
 • blandackordakord i përzier
beställning [bestEl:ni@] subst.
(beställning, beställningen, beställningar, beställnings|arbetet)
order, bokning
porosi
(rezervim)
Exempel
 • skicka in en beställningdërgoj një porosi
Sammansättningar
 • beställnings|arbete beställnings|arbetetpunë me porosi
 • bordsbeställningrezervim i tryezës (tavolinës)
deltids|arbete [²dE:lti:dsar:be:te] subst.
(deltids|arbete, deltidsarbetet, deltidsarbeten, deltidsarbetena)
arbete under kortare tid än vanligt, t ex några timmar om dagen eller några dagar i veckan
punë me orar të shkurtuar
(punë më e reduktuar në kohë si zakonisht p. sh. disa orë pune në ditë apo disa ditë pune në javë)
dubbel [dUb:el] adj.
(dubbel, dubbelt, dubbla, dubbel|arbetet, dubbel|spelet)
med två av samma slag, tvåfaldig
dyfishtë (i,e)
Exempel
 • dubbel hamburgarehamburger i dyfishtë
 • dubbel mästare i brottningkampion i dyfishtë në mundje
 • dubbelt medborgarskapshtetësi e dyfishtë
 • i dubbel bemärkelseme kuptim të dyfishtë
 • summan uppgår till det dubblashuma është dyfishuar
Uttryck
 • dubbel bokföring ("bokföring där varje post antecknas på två ställen")regjistrim i dyfishtë, regjistrim i postës në dy blloqe, kontabilitet i dyfishtë
Sammansättningar
 • dubbel|arbete dubbel|arbetetpunë e dyfishtë
 • dubbel-|LP:npllakë (disk i) e dyfishtë
 • dubbelrumdhomë për dy veta, dhomë dopio
 • dubbel|spel dubbel|speletlojë e dyfishtë; hipokrizi, dyfytyrësi
examen [eksA:men] subst.
(examen, examen, examina, examens|arbetet, examens|dagen)
prov, förhör; avslutning i skolan; godkänd högre utbildning
provim
(diplomë, provim përfundimtar, provim diplome)
Exempel
 • hon tog examen vid Lunds universitet redan 1940ajo u diplomua në Universitetin e Lundit në vitin 1940
Sammansättningar
 • civilekonomexamendiplomë e fakultetit ekonomik
 • examens|arbete examens|arbetetpunim diplome
 • examens|dag examens|dagenditë e provimit
ferie [fE:rie] subst.
(ferie, ferien, ferier, ferie|arbetet)
ledighet, lov, semester
pushime
(pushime shkollore, leje e zakonshme)
Sammansättningar
 • ferie|arbete ferie|arbetetpunë gjatë kohës së pushimeve verore
fält [fel:t] subst.
(fält, fältet, fält, fälten)
öppet, plant område; åker; yta
fushë ("edhe fig. "fushë veprimi"")
(shesh, lëmë)
Sammansättningar
 • vetefältfushë (arë) me grurë
 • flygfältfushë e aviacionit, aeroport
 • oljefältfushë nafte
 • nöjesfältpark argëtimi
 • arbetsfältfushë e punës
 • fältarbetepunë në terren, punë në fushë
fält- [²fEl:t-] förled
(fält-, fält|arbetet, fält|biologen)
som tar sikte på praktisk utövning
(që i referohet punës në terren)
Sammansättningar
 • fält|arbete fält|arbetetpunë në terren
 • fält|biolog fält|biologenbiolog që punon në terren, natyralist
förberedelse [²fÖ:rbere:delse] subst.
(förberedelse, förberedelsen, förberedelser, förberedelse|arbetet)
planering; övning
përgatitje
(gatitje: planifikim, stërvitje)
Sammansättningar
 • förberedelse|arbete förberedelse|arbetetpunë përgatitore
förvärv [förvÄr:v] subst.
(förvärv, förvärvet, förvärv, förvärven, förvärvs|arbetet, förvärvs|livet)
anskaffning av pengar eller egendom
marrje
(përvetësim, fitim, sigurim)
Exempel
 • förvärv av två fastigheterpërvetësim i dy pasurive të patundshme
Sammansättningar
 • aktieförvärvfitim aksionesh, përvetësim aksionesh
 • förvärvs|arbete förvärvs|arbetetpunë fitimprurëse, punë me fitim
 • förvärvs|liv förvärvs|livetjetë profesionale
 • förvärvskällaburim të ardhurash
förvärvs|arbete [²förvÄr:vsar:be:te] subst.
(förvärvs|arbete, förvärvsarbetet)
arbete som ger inkomst
punë fitimprurëse
(punë me fitim)
grov|arbete [²grO:var:be:te] subst.
(grov|arbete, grovarbetet, grovarbetaren)
tungt kroppsarbete
punë krahu
(punë e pakualifikuar)
Sammansättningar
 • grovarbetare grovarbetarenpunëtor krahu
grupp [grup:] subst.
(grupp, gruppen, grupper, grupp|arbetet, grupp|medlemmen, grupp|terapin)
samling personer som hör ihop
grup ("fig. grumbull objektesh së bashku")
(grumbull)
Exempel
 • en grupp skolbarnnjë grup nxënësish
 • en grupp inom företagetnjë grup i ndërmarrjes
Sammansättningar
 • studiegruppgrup studimor
 • intressegrupplob, grup ndikues
 • soffgruppkompleks kolltukësh
 • socialgruppgrup social
 • blodgruppgrup gjaku
 • grupp|arbete grupp|arbetetpunë në grup
 • grupp|medlem grupp|medlemmenanëtar grupi
 • grupp|terapi grupp|terapinterapi në grup
hand|arbete [²hAn:dar:be:te] subst.
(hand|arbete, handarbetet, handarbeten, handarbetena, handarbets|lärarinnan)
arbete för hand; något som håller på att sys el. stickas
punëdore
Sammansättningar
 • handarbets|lärarinna handarbets|lärarinnanmësuese e punës me dorë (lëndë mësimore në shkollë)
hem [hem:] subst.
(hem, hemmet, hem, hemmen, hem|arbetet)
ställe där man bor, permanent bostad
shtëpi, banesë ("fig. "familje, vatër familjare"")
(vend banimi)
Exempel
 • arbeta i hemmetpunoj në shtëpi
 • han kommer från ett gott hemai rrjedh nga një familje e mirë
Sammansättningar
 • föräldrahemshtëpi e prindërve
 • hem|arbete hem|arbetetpunë shtëpie
hemmahos|arbete [²hemahO:sar:be:te] subst.
(hemmahos|arbete, hemmahosarbetet)
insatser av olika slag för att aktivera och påverka medlemmar av familjer med problem
punë shtëpiake
(ndihma të ndryshme që u jepen familjeve ose fëmijëve me gjendje të keqe sociale për t'i aktivizuar a stimuluar ata)
hus|håll [²hU:shål:] subst.
(hus|håll, hushållet, hushåll, hushållen, hushålls|arbetet)
arbete i ett hem
amvisëri-a
(punët e shtëpisë)
Exempel
 • sköta hushålletmbaj shtëpinë
Sammansättningar
 • självhushållekonomi e pavarur shtëpiake; me kuzhinë më vete (apartament)
 • hushålls|arbete hushålls|arbetetpunët e shtëpisë
hygge [²hYg:e] subst.
(hygge, hygget, hyggen, hyggena, hygges|arbetet)
plats där man huggit eller hugger skog
pyll i prerë
(çeltrinë, lirishtë)
Sammansättningar
 • kalhyggepyll i zhveshur
 • hygges|arbete hygges|arbetetshpyllëzim-i
kropp [kråp:] subst.
(kropp, kroppen, kroppar, kropps|delen, kropps|arbetet)
människas eller djurs fysiska materia (huvud, bål, extremiteter)
trup
(shtat)
Exempel
 • kropp och själtrupi dhe shpirti
Sammansättningar
 • kropps|del kropps|delengjymtyrë trupi
 • kropps|arbete kropps|arbetetpunë fizike
lag [la:g] subst.
(lag, laget, lag, lagen, lag|arbetet)
grupp av personer som samarbetar (i arbete, idrott etc)
ekip
(skuadër, grup, grup njerëzish që bashkëpunojnë (në punë, sport etj.))
Sammansättningar
 • arbetslaggrup pune
 • fotbollslagskuadër futbolli
 • lag|arbete lag|arbetetpunë në grup
lagning [²lA:gni@] subst.
(lagning, lagningen, lagningar, lagnings|arbetet)
reparation
riparim
(meremetim)
Sammansättningar
 • lagnings|arbete lagnings|arbetetpunime meremetuese, meremetime
pionjär [pionjÄ:r] subst.
(pionjär, pionjären, pionjärer, pionjär|arbetet, pionjär|tiden)
föregångare
pionier
(pararendës -i, ja)
Sammansättningar
 • pionjär|arbete pionjär|arbetetpunë pararendëse (pionieri), punë eksperimentale
 • pionjär|tid pionjär|tidenperiudhë eksperimentale
planering [planE:ri@] subst.
(planering, planeringen, planeringar, planerings|arbetet)
planläggning
planifikim
(hartim i një plani)
Exempel
 • planering av småhusbebyggelseplanifikim i ndërtimit të një zone me shtëpi të vogla
 • planering och kontrollplanifikim dhe kontroll
Sammansättningar
 • detaljplaneringplanifikim i detajuar
 • samhällsplaneringplanifikim shoqëror
 • planerings|arbete planerings|arbetetpuna për hartimin e planit
reform [refÅr:m] subst.
(reform, reformen, reformer, reform|arbetet)
förändring till det bättre (i samhället)
reformë
Exempel
 • genomgripande reformerreforma të thella
Sammansättningar
 • reform|arbete reform|arbetetpunë për reformë
röjning [²rÖj:ni@] subst.
(röjning, röjningen, röjningar, röjnings|arbetet)
städning, upprensning
pastrim, rregullim
Exempel
 • röjningen efter olyckan pågick flera dagarspastrimi pas aksidentit zgjati disa ditë
Sammansättningar
 • röjnings|arbete röjnings|arbetetpunët e pastrimit, pastrim
samarbete [²sAm:ar:be:te] subst.
(samarbete, samarbetet, samarbets|nämnden, samarbets|viljan)
gemensamt arbete, samverkan
bashkëpunim
Exempel
 • ett mångårigt samarbete mellan staten och företagennjë bashkëpunim shumëvjeçar midis shtetit dhe ndërmarrjeve
 • etablera ett samarbetevendos një bashkëpunim
Sammansättningar
 • samarbets|nämnd samarbets|nämndenkëshilli i bashkëpunimit
 • samarbets|vilja samarbets|viljandëshirë për bashkëpunim
skift|arbete [²$If:tar:be:te] subst.
(skift|arbete, skiftarbetet, skiftarbeten, skiftarbetena)
arbete i skift
punë me turne
straff [straf:] subst.
(straff, straffet, straff, straffen)
påföljd för den som bryter mot (t ex ett samhälles) regler
dënim
(ndëshkim, sanksion, gjobë)
Exempel
 • ett tvåårigt straff utdömdesdënohet me dy vjet burg
Sammansättningar
 • dödsstraffdënim me vdekje
 • straff|arbetepunë e detyruar
säsong [sesÅ@:] subst.
(säsong, säsongen, säsonger, säsongs|arbetet)
regelbundet återkommande tidsperiod (för viss verksamhet)
stinë ("veçanërisht për stinë të caktuara të vitit")
(sezon)
Exempel
 • det är säsong för gummistövlar nutani ka ardhur sezoni i përdorimit të çizmeve të llastikut
 • i början på säsongennë fillim të sezonit
Sammansättningar
 • vårsäsongstinë e pranverës
 • säsongs|arbete säsongs|arbetetpunë stinore
tempo|arbete [²tEm:poar:be:te] subst.
(tempo|arbete, tempoarbetet, tempoarbeten, tempoarbetena)
typ av arbete där varje anställd utför endast ett arbetsmoment
punë zinxhir
(lloj pune ku secili punëtor bën vetëm një proces pune)
tvång [två@:] subst.
(tvång, tvånget, tvångs|föreställningen, tvångs|arbetet)
det att tvinga (någon) eller vara tvungen (att göra något)
shtrëngim, detyrim
Sammansättningar
 • tvångs|föreställning tvångs|föreställningenmani, ide fikse
 • tvångs|arbete tvångs|arbetetpunë e detyrueshme
underhåll [²Un:derhål:] subst.
(underhåll, underhållet, underhåll, underhållen, underhålls|arbetet)
skötsel
mirëmbajtje
(ruajtje, mbrojtje)
Sammansättningar
 • underhålls|arbete underhålls|arbetettë mirëmbajturit
utveckling [²U:tvek:li@] subst.
(utveckling, utvecklingen, utvecklingar, utvecklings|arbetet)
det att utveckla(s), tillväxt
zhvillim
(përparim, rritje, evolucion)
Exempel
 • den tekniska utvecklingenzhvillim, përparim teknik
Sammansättningar
 • samhällsutvecklingzhvillim i shoqërisë, ndryshim social
 • personalutvecklingzhvillim i burimeve njerëzore
 • utvecklings|arbete utvecklings|arbetetpunë zhvillimi
övertid [²Ö:ver+ti:d] subst.
(övertid, övertiden, övertids|arbetet, övertids|ersättningen)
arbetstid utöver den normala
punë jashtë orarit
(shtesë (plotësuese))
Exempel
 • arbeta övertidbëj punë jashtë orarit (zyrtar)
Sammansättningar
 • övertids|arbete övertids|arbetetpunë jashtë orarit (të punës)
 • övertids|ersättning övertids|ersättningenshpërblim për punë jashtë orarit (të punës)