Mobi
+
bidrag [²bI:dra:g] subst.
(bidrag, bidraget, bidrag, bidragen)
hjälp, understöd av ekonomisk art; medverkan
kontribut
(ndihmë, subvencion)
Exempel
 • bidrag för energisparande åtgärdersubvencion për kursimin e energjisë
 • föreningen är beroende av bidrag från allmänhetenshoqata varet nga ndihma ekonomike e shoqërisë
 • statliga bidrag till sysselsättningensubvencione shtetërore për punësimin
Sammansättningar
 • studiebidragbursë studimi, ndihmë ekonomike për studim
avgång [²A:vgå@:] subst.
(avgång, avgången, avgångar, avgångs|bidraget)
det att lämna ett arbete, avsked
dorëheqje
(largim, shkëputje (nga puna))
Exempel
 • regeringens avgångdorëheqje e qeverisë
Sammansättningar
 • avgångs|bidrag avgångs|bidragetndihmë në të holla për të papunët
 • avgångs|vederlagkompensim për të papunët
avgångs|bidrag [²A:vgå@sbi:dra:g] se AGB
barn|bidrag [²bA:r+nbi:dra:g] subst.
(barn|bidrag, barnbidraget, barnbidrag, barnbidragen)
ekonomisk hjälp till barnfamiljer
ndihmë ekonomike për familjet me fëmijë
bidrar [²bI:dra:r] verb
(bidrar, bidrog, bidragit, bidrag, bidraga)
hjälpa, medverka
<A/x bidrar till y/ att + S>
kontriboj
(ndihmoj, jap ndihmë, bashkëveproj)
Exempel
 • ett lotteri ska bidra till att finansiera verksamhetennjë lotari do të kontribuojë në financimin e aktivitetit
 • hon bidrog till en konstruktiv lösning av fråganajo kontribuoi në zgjidhjen konstruktive të çështjes
 • en bidragande orsak till konfliktennjë shkak nxitës i konfliktit
bostads|anpassnings|bidrag [²bO:sta:dsanpasni@sbi:dra:g] subst.
(bostads|anpassnings|bidrag, bostadsanpassningsbidraget, bostadsanpassningsbidrag, bostadsanpassningsbidragen)
bidrag som kan betalas ut till handikappade personer som behöver ändra eller utrusta sin bostad så att den passar deras behov
shtesë në të holla për përshtatje (rregullim) të banesës
(kontribut në të holla që u jepet invalidëve, kur këta kanë nevojë të bëjnë ndryshime apo të pajisin banesën në mënyrë të tillë që të mund t'u shërbejë nevojave të tyre)
bostads|bidrag [²bO:sta:dsbi:dra:g] subst.
(bostads|bidrag, bostadsbidraget, bostadsbidrag, bostadsbidragen)
bidrag till hyra för barnfamiljer, till vissa ensamstående och pensionärer
(kontribut në të holla për marrje me qira të një banese nga familje me shumë fëmijë, për një kategori individësh që jetojnë vetëm dhe për pensionistë)
flyttnings|bidrag [²flYt:ni@sbi:dra:g] subst.
(flyttnings|bidrag, flyttningsbidraget, flyttningsbidrag, flyttningsbidragen)
ekonomisk hjälp som arbetsförmedlingen kan ordna för personer som är eller riskerar att bli arbetslösa och som därför måste flytta till annan ort
kontribut financiar në rast transferimi
(ndihmë ekonomike që zyrat e punës u japin të papunëve apo personave që rrezikohen të mbeten të papunë e që për këtë arsye u duhet të shpërngulen në një vend tjetër)
hyra [²hY:ra] subst.
(hyra, hyran, hyror, hyres|bidraget, hyres|rätten)
betalning för att man använder något
qira
Exempel
 • betala hyra för en lägenhetpaguaj qira për një apartament
Sammansättningar
 • månadshyraqira mujore
 • normalhyraqira normale
 • hyres|bidrag hyres|bidragetkompensim për qiranë
 • hyres|rätt hyres|rättene drejtë e qiramarrjes
lokaliserar [lokalisE:rar] verb
(lokaliserar, lokaliserade, lokaliserat, lokalisera)
förlägga (till ett visst område)
<A lokaliserar x till + PLATS>
vendos
(vë, instaloj)
Exempel
 • företaget lokaliseras till Norrlandsipërmarrja u vendos në Norrlandë
Sammansättningar
 • lokaliseringsbidragndihmë në të holla për zhvillim lokal
löne|bidrag [²lÖ:nebi:dra:g] subst.
(löne|bidrag, lönebidraget, lönebidrag, lönebidragen)
statligt bidrag som täcker (en del av) arbetsgivarens kostnader för anställda med nedsatt arbetsförmåga
subvencion në pagë
(kontribut shtetëror në të holla për të mbuluar (një pjesë të) shpenzimeve të punëdhënësit për punonjësit me aftësi të kufizuara)
social|bidrag [²sosiA:lbidra:g] subst.
(social|bidrag, socialbidraget)
ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen
ndihmë sociale
(ndihmë ekonomike në bazë të ligjit për shërbimet sociale)
stat [sta:t] subst.
(stat, staten, stater, stats|bidraget)
ett lands politiska ledning
Användning: ofta bestämd form
qeveri, shtet
(drejtimi politik i një vendi)
Exempel
 • stat och kommunshteti dhe komuna
 • staten äger en tredjedel av företagetshteti (qeveria) zotëron një të tretën e sipërmarrjes
Sammansättningar
 • stats|bidrag stats|bidragetsubvencion shtetëror
stats|bidrag [²stAt:sbi:dra:g] subst.
(stats|bidrag, statsbidraget, statsbidrag, statsbidragen)
bidrag från staten
subvencion shtetëror
(ndihmë financiare shtetërore)
Exempel
 • företaget överlever tack vare statsbidragensipërmarrja mbijeton në saje të subvencionimit shtetëror
studie|bidrag [²stU:djebi:dra:g] subst.
(studie|bidrag, studiebidraget, studiebidrag, studiebidragen)
en del av studiehjälpen
bursë studimi
underhålls|bidrag [²Un:derhål:sbi:dra:g] subst.
(underhålls|bidrag, underhållsbidraget, underhållsbidrag, underhållsbidragen)
ett bestämt belopp som betalas regelbundet till barn från förälder som inte lever tillsammans med det och inte har vårdnaden om det
alimentacion, detyrim për shpenzime jetese për dikë tjetër
(një shumë e caktuar parash që u paguhet rregullisht fëmijëve nga prindi që nuk jeton bashkë me të dhe që nuk gëzon të drejtën e kujdestarisë për fëmijën)
utbildnings|bidrag [²U:tbildni@sbi:dra:g] subst.
(utbildnings|bidrag, utbildningsbidraget, utbildningsbidrag, utbildningsbidragen)
ekonomisk hjälp till den som deltar i arbetsmarknadsutbildning (eller den som är doktorand)
ndihmë në të holla për kualifikim
(ndihmë ekonomike për ata që marrin pjesë në kurse kualifikimi për t'iu përshtatur kërkesave të tregut të punës (ose për ata që studiojnë për grada shkencore))
vård|bidrag [²vÅ:r+dbi:dra:g] subst.
(vård|bidrag, vårdbidraget, vårdbidrag, vårdbidragen)
ekonomisk hjälp som kan tilldelas föräldrar till handikappade barn under 16 år om barnet behöver särskild tillsyn eller vård under längre tid
ndihmë në para për përkujdesje
(ndihmë ekonomike që u jepet prindërve, fëmijët e të cilëve janë me të meta në zhvillim fizik e mendor, kjo ndihmë jepet derisa fëmijët mbushin moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare)