Mobi
+
vred [vre:d] adj.
(vred, vrett, vreda)
som känner vrede
zemëruar (i,e) ("në ligj. e zgjedhur")
(pezmatuar (i,e))
vred [vre:d] subst.
(vred, vredet, vred, vreden)
vridbart dörrhandtag e dyl
dorezë
sned|vrider [²snE:dvri:der] verb
(sned|vrider, snedvred, snedvridit, snedvrid, snedvrida)
förvanska
<A sned|vrider x>
shtrembëroj
(bastardoj, zvetënoj, deformoj)
Exempel
  • tolkningen var avsiktligt snedvridenpërkthimi u shtrembërua qëllimisht
tarm|vred [²tAr:mvre:d] subst.
(tarm|vred, tarmvredet, tarmvred, tarmvreden)
en sjukdom med svåra magplågor
ngatërrim zorrësh
(sëmundje me dhembje të forta barku)
vrider [vrI:der] verb
(vrider, vred, vridit, vrid, vrida)
röra runt el. åt sidan, vända, snurra
<A vrider (på) x; x/A vrider (på) sig>
kthej
(rrotulloj, vërtit, sjell përqark, kthej, përmbys)
Exempel
  • vrida på huvudetkthej kokën
  • vrida om en nyckelrrotulloj një çelës
  • vrida och vända på sigdridhem e përdridhem, përpëlitem (nga dhembja)
  • vrida sig av skrattpalosem më dysh nga të qeshurit
Uttryck
  • vrida ur ("tömma på vatten") en trasashtrydh një leckë
  • vrida upp ("spänna fjädern på") en klockakurdis një orë