Mobi
+
slut|vinjett [²slU:tvinjet:] subst.
(slut|vinjett, slutvinjetten, slutvinjetter)
dekorativ bild i slutet av en bok el. film
shtojcë, vinjetë ("fig. "mbyllja"")
(fotografi ilustruese në fund të një libri ose filmi)