Mobi
+
anstalt [²An:stal:t] subst.
(anstalt, anstalten, anstalter, anstalts|vården)
(vård)institution, inrättning
institucion
(ent)
Exempel
 • bli intagen på anstalt(i,e) futur në burg, burgosur (i,e)
 • sluten anstaltburg, institucion i mbyllur
 • rättsmedicinsk anstaltinstitut i mjekësisë gjyqësore
Sammansättningar
 • fångvårdsanstaltinstitucion ndëshkimor, burg
 • Försvarets ForskningsanstaltInstituti Kërkimor i Mbrojtjes i Suedisë
 • anstalts|vård anstalts|vårdenpërkujdesje institucionale
arbets|vård [²Ar:be:tsvå:r+d] subst.
barna|vård [²bA:r+navå:r+d] subst.
(barna|vård, barnavården)
skötsel av barn
kujdesi për fëmijët
(mbrojtje e fëmijëve)
eftervård [²Ef:tervå:r+d] subst.
(eftervård, eftervården)
vård efter en operation
trajtim përkujdesje
((pas një operacioni))
företags|hälsovård [²fÖ:reta:gshel:sovå:r+d] subst.
(företags|hälsovård, företagshälsovården)
intern hälsovård för anställda vid ett företag
shërbim shëndetësor në ndërmarrje
hälso|vård [²hEl:sovå:r+d] subst.
(hälso|vård, hälsovården)
(myndigheternas) åtgärder för att höja hälsotillståndet
shërbim shëndetësor
(marrje masash nga autoritetet për përmirësimin e nivelit shëndetësor)
institution [institu$O:n] subst.
(institution, institutionen, institutioner, institutions|vården)
bestående inrättning i samhället
institucion ("edhe fig. "traditë"")
(tërësi normash në një fushë të caktuar të marrëdhënieve shoqërore)
Exempel
 • 1 maj-firandet har blivit en institutionfesta e 1 majit është bërë një traditë
Sammansättningar
 • institutions|vård institutions|vårdenshërbim mjekësor institucional
intensiv [intensI:v (el. In:-)] adj.
(intensiv, intensivt, intensiva, intensiv|vården)
som håller på för fullt hela tiden
intensiv, -e
(fuqish/ëm (i), -me (e), vrullsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en intensiv debattnjë debat intensiv
 • intensivt arbetepunë intensive
Sammansättningar
 • intensiv|vård intensiv|vårdenshërbim intensiv, reanimacion
 • intensiv|avdelningrepart i shërbimit intensiv (reanimimit)
konvalescent|vård [²kånvalesEn:två:r+d] subst.
(konvalescent|vård, konvalescentvården)
vård på konvalescenthem
rehabilitim shëndetësor
kriminal- [²kriminA:l-] förled
(kriminal-, kriminal|assistenten, kriminal|vården)
brotts-, brottmåls-
kriminal, -e
(penal, -e)
Sammansättningar
 • kriminal|assistent kriminal|assistentenrreshter policie
 • kriminal|vård kriminal|vårdensistem korrektimi (për të dënuarit për vepra penale)
kriminal|vård [²kriminA:lvå:r+d] subst.
(kriminal|vård, kriminalvården, kriminalvårds|anstalten)
behandling av personer som dömts för brott
sistem korrektimi
(masa ndëshkimore e korrektuese (që zbatohen në burg))
Sammansättningar
 • kriminalvårds|anstalt kriminalvårds|anstalteninstitucion korrektimi
långtids|vård [²lÅ@:ti:dsvå:r+d] subst.
(långtids|vård, långtidsvården)
vård (på kliniker och sjukhem) för långvarigt kroppssjuka (äldre) personer
mjekim i gjatë
(trajtim i gjatë mjekësor (në klinika apo spitale për persona që vuajnë gjatë nga një sëmundje))
läkar|vård [²lÄ:karvå:r+d] subst.
(läkar|vård, läkarvården)
behandling som ges av läkare
shërbim mjekësor
Exempel
 • söka läkarvårdkërkoj shërbim mjekësor
mental|vård [²mentA:lvå:r+d] subst.
(mental|vård, mentalvården)
vård av mentalsjuka
shërbim për të sëmurët psikikë
(përkujdesje për të sëmurët psikikë)
miljö [miljÖ:] subst.
(miljö, miljön, miljöer, miljö|förstöringen, miljö|problemet, miljö|rörelsen, miljö|skyddet, miljö|vården)
omgivande natur
mjedis, ambient
(natyrë)
Exempel
 • slå vakt om miljönruaj mjedisin (ambientin jetësor)
Sammansättningar
 • miljö|förstöring miljö|förstöringenndotje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|problem miljö|problemetprobleme mjedisore
 • miljö|rörelse miljö|rörelsenlëvizje për ruajtjen e ambientit
 • miljö|skydd miljö|skyddetruajtje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|vård miljö|vårdenkujdesi për ambientin (mjedisin)
 • miljö|giftlëndë e rrezikshme për natyrën (mjedisin)
narkoman [narkomA:n] subst.
(narkoman, narkomanen, narkomaner, narkoman|vården)
person som är beroende av narkotika
narkoman
(njeri që përdor lëndë narkotike)
Sammansättningar
 • narkoman|vård narkoman|vårdenkujdes (mjekësor) për narkomanët
 • arbetsnarkomanqen i punës, njeri që i merr shpirtin vetes në punë, njeri shumë punëtor
natur|vård [²natU:rvå:r+d] subst.
(natur|vård, naturvården)
åtgärder för att skydda och vårda den naturliga miljön
kujdesi për natyrën
(kujdesi për ruajtjen e natyrës)
nykterhets|vård [²nYk:terhe:tsvå:r+d] subst.
(nykterhets|vård, nykterhetsvården)
rådgivning, upplysning, stödåtgärder och vård på institution för personer med alkoholproblem
shërim dhe rehabilitim i alkoolistëve
(këshillë, informim, rehabilitim dhe shërim në institucione për persona me probleme alkoolike)
primär [primÄ:r] adj.
(primär, primärt, primära, primär|valet)
som kommer i första hand
parësor, -e ("në kuptim të gjerë "bazë, themelor, -e, kryesor, -e,"")
(parë (i,e), primar, -e)
Exempel
 • frågan är av primärt intresse för överlevnadençështja është e një interesi parësor për ekzistencën
 • våra primära behovnevojat tona parësore
Sammansättningar
 • primär|val primär|valetzgjedhjet paraprake
 • primärvårdenkujdes parësor
sjuk|hus [²$U:khu:s] subst.
(sjuk|hus, sjukhuset, sjukhus, sjukhusen, sjukhus|vården)
institution där man vårdar sjuka; lasarett
spital
Exempel
 • ligga på sjukhusjam (i,e) shtruar në spital
 • de skadade fördes till sjukhustë lënduarit (plagosurit) u dërguan në spital
Sammansättningar
 • mentalsjukhusspital psikiatrik
 • sjukhus|vård sjukhus|vårdenshërim spitalor
Extra
själ [$ä:l] subst.
(själ, själen, själar, själs|livet, själa|vården)
en människas intellekt, känsla och vilja
shpirt
(frymë, ndjenjë)
Exempel
 • kropp och själtrupi dhe shpirti
Sammansättningar
 • själs|liv själs|livetjetë shpirtërore
 • själa|vård själa|vårdenpërkujdesje shpirtërore
skol|hälsovård [²skO:lhel:sovå:r+d] subst.
(skol|hälsovård, skolhälsovården)
kostnadsfri hälsovård för barn i grundskola och gymnasium
shërbim shëndetësor në shkollë
(shërbim shëndetësor falas për nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme)
social|vård [²sosiA:lvå:r+d] subst.
utlands|vård [²U:tlandsvå:r+d] subst.
(utlands|vård, utlandsvården)
vård i utlandet som bekostas av landstinget
mjekim jashtë vendit
van- [²vA:n-] förled
(van-, van|föreställningen, van|skötseln, van|trivseln, van|vården)
som utgör motsatsen till (det önskade), bristande
mos-, keq-, pa-
(ç-, zh-)
Sammansättningar
 • van|föreställning van|föreställningengënjim, mashtrim, arsyetim i gabuar
 • van|skötsel van|skötselnkeqadministrim
 • van|trivsel van|trivselnpakënaqësi
 • van|vård van|vårdenpakujdesi, neglizhencë, shpërfillje, shkujdesje, moskokëçarje
vilt [vil:t] subst.
(vilt, viltet, vilt|vården)
vilda djur
Användning: massord
egërsirë
(kafshë e egër)
Sammansättningar
 • vilt|vård vilt|vårdengjah
vård [vå:r+d] subst.
(vård, vården, vårdar)
skötsel, tillsyn
Användning: ej plural
kujdes ("për persona të dobët apo të sëmurë")
(përkujdesje, mjekim, shërim)
Uttryck
 • öppen vård ("vårdform utanför sjukhus el. anstalt")përkujdesje joinstitucionale, shërbim mjekësor ambulant
 • sluten vård ("vårdform där patienten etc är intagen på sjukhus el. annan institution")përkujdesje institucionale, shërbim mjekësor spitalor
Sammansättningar
 • barnavårdkujdesi për fëmijët
 • intensivvårdshërbim mjekësor intensiv, reanimim
 • sjukvårdmjekim, kurim, përkujdesje (për të sëmurin)
 • tandvårdshërbim dentar
 • vård|sektorsektor i shëndetësisë
 • vård|platsshtrat për të sëmurë
Extra
vård [vå:r+d] subst.
(vård, vården, vårdar)
minnesmärke
përmendore
(monument)
Sammansättningar
 • gravvårdgur varri
 • minnesvårdpërmendore
åldrings|vård [²Ål:dri@:svå:r+d] subst.
(åldrings|vård, åldringsvården)
äldreomsorg
kujdesi për të moshuarit ("shpr. e vjet. zyrt.")
öppen|vård [²Öp:envå:r+d] subst.
(öppen|vård, öppenvården)
öppen vård
shërbim mjekësor i hapur