Mobi
+
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena, värde|papperet)
(uppskattat) pris (hos något)
vlerë
(çmim)
Exempel
 • böcker till ett värde av tusen kronorlibra me vlerë prej 1000 koronash
 • värdet av (el. på) aktiernavlerë e aksioneve (letrave me vlerë)
Sammansättningar
 • försäljningsvärdevlerë e shitjes, çmim i shitjes
 • värde|papper värde|papperetletra me vlerë
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena)
betydelse, vikt
rëndësi
(vlerë, meritë)
Exempel
 • han är väl medveten om sitt värdeai është i vetëdijshëm për vlerën e vet
Uttryck
 • sätta värde på ("uppskatta")vlerësoj, çmoj
Sammansättningar
 • människovärdedinjitet njerëzor, vlerë njerëzore
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena)
tal (som anger storleken på en variabel), siffra
vlerë
(çmim, vleftë)
Sammansättningar
 • gränsvärdeçmimi kufi
 • medelvärdevlerë mesatare
affektion [afek$O:n] subst.
(affektion, affektionen, affektioner)
tillgivenhet
afeksion
(besnikëri, devotshmëri, devocion, përkushtim)
Sammansättningar
 • affektions|värdevlerë emocionale (sentimentale)
affektions|värde [²afek$O:nsvä:r+de] subst.
(affektions|värde, affektionsvärden, affektionsvärdena)
värde (hos ett föremål) som grundas på personliga minnen snarare än på pengar el. konstnärlig kvalitet
vlerë emocionale
((sentimentale))
andrahands|värde [²An:drahan:dsvä:r+de] subst.
(andrahands|värde, andrahandsvärdet, andrahandsvärden)
en varas värde när man säljer den begagnad
vlerë e dytë
Exempel
 • xxxx har ett bra andrahandsvärdexxxx-ja ka një vlerë të dytë pozitive
bruks|värde [²brU:ksvä:r+de] subst.
(bruks|värde, bruksvärdet, bruksvärden, bruksvärdena)
en varas användbarhet och nytta för en viss användare
vlerë përdorimi
(vlera dhe dobia e një malli për një konsumator të veçantë)
försämring [för+sEm:ri@] subst.
(försämring, försämringen, försämringar)
förändring till det sämre
keqësim, përkeqësim
(prishje, vështirësim)
Exempel
 • en försämring av miljönpërkeqësim i mjedisit
Sammansättningar
 • värdeförsämringrënie e vlerës, (inflacion) zhvleftësim i valutës
 • kvalitetsförsämringrënie e cilësisë, prishje e cilësisë
gemenskap [jemE:nska:p] subst.
(gemenskap, gemenskapen)
samhörighet, förbindelse
bashkësi
(shoqëri, miqësi)
Exempel
 • stärka gemenskapen i klassenforcoj shoqërinë në klasë
Sammansättningar
 • värdegemenskapbashkësi vlerash
 • familjegemenskapbashkësi familjare
gräns|värde [²grEn:svä:r+de] subst.
(gräns|värde, gränsvärdet, gränsvärden, gränsvärdena)
visst värde som ej får över- eller underskridas
kufiri maksimal ("kryes. për përqendrimin e elementeve kimikë")
människa [²mEn:i$a] subst.
(människa, människan, människor, människo|kroppen, människo|livet, människo|värdet)
individ av släktet Homo sapiens; man el. kvinna el. barn
Variantform: mänska
njeri
(qenie njerëzore)
Exempel
 • den moderna människans situationgjendja e njeriut bashkëkohor
 • äldre människornjerëz të moshuar
Sammansättningar
 • medmänniskanjeri
 • människo|kropp människo|kroppentrup i njeriut
 • människo|liv människo|livetjetë e njeriut
 • människo|värde människo|värdetdinjitet njerëzor
oktan|värde [²åktA:nvä:r+de] subst.
(oktan|värde, oktanvärdet, oktanvärden, oktanvärdena)
mått på kvalitén hos ett motorbränsle
vlera në oktan
(njësi matëse për cilësinë e lëndës djegëse)
penning [²pEn:i@] subst.
(penning, penningen, penningar, penning|böterna, penning|lotten)
mynt, peng
monedhë, para ("me përjashtim të fjalëve të përbëra, vjet.; në fjalë të përbëra "ndihmë ekonomike, pagë"")
Sammansättningar
 • penning|böter penning|böternagjobë në të holla
 • penning|lott penning|lottenbiletë llotarie
 • penning|värdevlerë e parasë
 • föräldrapenningndihmë (në para) për prindërit
taxerings|värde [²taksE:ri@svä:r+de] subst.
(taxerings|värde, taxeringsvärdet, taxeringsvärden, taxeringsvärdena)
det värde som en fastighet är värderad till och som ligger till grund för beskattning
vlerë e kapshme
(vlera e një pasurie private që përcaktohet si e tillë, për qëllime taksimi)
värde|beständig [²vÄ:r+debesten:dig] adj.
(värde|beständig, värdebeständigt, värdebeständiga)
som har fast värde oavsett konjunkturer o dyl
qëndruesh/ëm (i), -me (e) në çmim
värdefull [²vÄ:r+deful:] adj.
(värdefull, värdefullt, värdefulla)
som har stort värde, dyrbar
vlefsh/ëm (i), -me (e) ("në kuptim të përgjithshëm "rëndësish/ëm (i), -me (e)"")
(çmuar (i,e), shtrenjtë (i,e), kushtuesh/ëm (i), -me (e), çmuesh/ëm (i), -me (e), vyer (i,e))
Exempel
 • en värdefull tavlanjë pikturë e kushtueshme, një pikturë e shtrenjtë
 • ett värdefullt stödnjë përkrahje e çmuar (e vyer)
värde|försändelse [²vÄ:r+deför+sen:delse] subst.
(värde|försändelse, värdeförsändelsen, värdeförsändelser)
brev etc som har ett värdefullt innehåll och därför är rekommenderat eller assurerat (på posten)
dërgesë rekomande
(dërgesë me vlerë të deklaruar)
värde|laddad [²vÄ:r+delad:ad] adj.
(värde|laddad, värdeladdat, värdeladdade)
som har en känslomässig laddning
emocional, -e, emotiv, -e ("për fjalë dhe shprehje")
(prekës, -e, mallëngjyes, -e)
Exempel
 • ett värdeladdat ordnjë fjalë prekëse (mallëngjyese)
värdelös [²vÄ:r+delö:s] adj.
(värdelös, värdelöst, värdelösa)
som saknar värde
pavlefsh/ëm (i), -me (e)
(pavlerë (i,e), padobish/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • pengarna blev värdelösa över en nattparatë u zhvlerësuan brenda natës
värde|papper [²vÄ:r+depap:er] subst.
(värde|papper, värdepapperet, värdepapper, värdepapperna värdepapperen)
aktier, obligationer o dyl
letër me vlerë
((aksione, obligacione etj.))
värde|sak [²vÄ:r+desa:k] subst.
(värde|sak, värdesaken, värdesaker)
värdefullt föremål
send me vlerë
(gjë e çmuar)
Exempel
 • lämna inga värdesaker i bilen!mos lë sende me vlerë në makinë!
värde|säkrar [²vÄ:r+desä:krar] verb
(värde|säkrar, värdesäkrade, värdesäkrat, värdesäkra)
skydda mot minskande värde
<A värde|säkrar x (mot y)>
indeksoj
Exempel
 • pensionen är värdesäkradvlera e pensionit është e indeksuar
Avledningar
 • värdesäkringindeksim
värde|sätter [²vÄ:r+deset:er] verb
(värde|sätter, värdesatte, värdesatt, värdesätt, värdesätta)
sätta värde på, uppskatta
<A värde|sätter x/att + S>
vlerësoj
(çmoj, respektoj, nderoj, jam mirënjohës për)