Mobi
+
anmärknings|värd [²An:märkni@svä:r+d] adj.
(anmärknings|värd, anmärkningsvärt, anmärkningsvärda)
värd att uppmärksamma; påfallande
rëndësish/ëm (i), -me (e)
(për t'u shënuar, për t'u vënë në dukje)
behjärtans|värd [²bejÄr+t:ansvä:r+d] adj.
(behjärtans|värd, behjärtansvärt, behjärtansvärda)
värd hjälp el. medlidande
merituar (i,e)
beklagans|värd [²beklA:gansvä:r+d] adj.
(beklagans|värd, beklagansvärt, beklagansvärda)
som förtjänar att beklagas
që është për të ardhur keq
(për t'u dhimbsur, që meriton të mëshirohet)
fruktans|värd [²frUk:tansvä:r+d] adj.
(fruktans|värd, fruktansvärt, fruktansvärda)
förskräcklig
tmerrsh/ëm (i), -me (e) ("edhe si shprehje e përgjithshme me kuptim p përforcues")
(lemeritsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en fruktansvärd olyckanjë aksident i tmerrshëm
  • fruktansvärt stora kravkërkesa tmerrësisht të mëdha
nämn|värd [²nEm:nvä:r+d] adj.
(nämn|värd, nämnvärt, nämnvärda)
värd att tala om
Användning: mest med negation
vlefsh/ëm (i), -me (e)
(të përmendet, që ia vlen të zihet në gojë)
Exempel
  • ingen nämnvärd förbättringasnjë përmirësim që ia vlen të përmendet
pris|värd [²prI:svä:r+d] adj.
(pris|värd, prisvärt, prisvärda)
värd sitt pris
vlefsh/ëm (i), -me (e) për çmimin e vet
pris|värd [²prI:svä:r+d] adj.
(pris|värd, prisvärt, prisvärda)
berömvärd
lavdëruesh/ëm (i), -me (e)
tänk|värd [²tE@:kvä:r+d] adj.
(tänk|värd, tänkvärt, tänkvärda)
som man bör tänka på el. minnas
(i,e) denjë për t'u menduar
(që ia vlen të kujtoht)
Exempel
  • tänkvärda ordfjalë që e meritojnë të kujtohen
värd [vä:r+d] adj.
(värd, värt, värda)
som har ett visst värde, med ett värde av
vlefsh/ëm (i), -me (e)
(çmuesh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • tavlan är värd en miljontabloja vlen një milion
värd [vä:r+d] adj.
(värd, värt, värda)
förtjänt av, värdig
denjë (i,e)
(vlefsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • han är värd all aktningai meriton gjithë respektin
  • är det värt besväret?a ia vlen të shqetësohesh? a ia vlen gjithë ky shqetësim?
Uttryck
  • det är inte värt att störa henne ("det är klokast att inte störa henne")nuk ia vlen ta shqetësojmë atë
åtrå|värd [²Å:trå:vä:r+d] adj.
(åtrå|värd, åtråvärt, åtråvärda)
som många vill ha, eftertraktad
dëshiruar (i,e)
(dëshiruesh/ëm (i), -me (e), shumëkërkuar (i,e))
Exempel
  • det åtråvärda olympiska mästerskapetgarat e dëshiruara olimpike
ömkans|värd [²Öm:kansvä:r+d] adj.
(ömkans|värd, ömkansvärt, ömkansvärda)
som förtjänar ömkan
mjerë (i,e)
(gjorë (i,e), fatkeq, -e, që është për të ardhur keq)