Mobi
+
arbetsmarknads|utbildning [²Ar:be:tsmarknadsu:tbil:dni@] se AMU
utbildning [²U:tbil:dni@] subst.
(utbildning, utbildningen, utbildningar)
undervisning, skolning
shkollim
(arsimim, kualifikim)
Exempel
  • utbildning i svenskamësim i suedishtes
Sammansättningar
  • lärarutbildningkualifikim profesional për arsimtarët
  • yrkesutbildningkualifikim profesional