Mobi
+
ur [u:r] adv.
(ur)
bort, loss
Användning: verbpartikel
jashtë
(përjashtë)
Exempel
 • dra ur sladdentërheq kordonin
ur [u:r] adv.
(ur)
så att något blir tomt
Användning: verbpartikel
bosh, zbrazët
Exempel
 • dricka ur ett glaspi një gotë (me ujë)
ur [u:r] prep.
(ur)
ut från (det inre av)
prej
(nga, jashtë)
Exempel
 • ta upp ur fickannxjerr nga xhepi
 • stiga upp ur vattnetdal nga uji
 • fly ur landetlargohem (arratisem) nga vendi
 • ur många synpunkternga shumë aspekte
Uttryck
 • (apparaten är) ur funktion ("oanvändbar")(aparati është) jashtë funksionimit; (aparati është) i prishur
ur [u:r] subst.
ur [u:r] subst.
(ur, uret, ur, uren)
klocka
orë
(sahat)
Sammansättningar
 • armbandsurorë dore
Extra
armbands|ur [²Ar:mban:dsu:r] subst.
(armbands|ur, armbandsuret, armbandsur, armbandsuren)
klocka att bära om handleden
orë dore
Extra
digital- [²digitA:l-] förled
(digital-, digital|uret)
siffer-
dixhital
(shifër)
Sammansättningar
 • digital|ur digital|uretorë dixhitale
ficka [²fIk:a] subst.
(ficka, fickan, fickor, fick|locket)
tygfack som sys fast på kläder
xhep
Sammansättningar
 • byxfickaxhep pantallonash
 • fick|lock fick|locketkapak xhepi
 • fick|pluntafaqore, shishkëz xhepi
 • fick|urorë xhepi
Extra
stopp|ur [²stÅp:u:r] subst.
(stopp|ur, stoppuret, stoppur, stoppuren)
klocka för tidtagning
kronometër
(orë për të matur kohën)
stämpel|ur [²stEm:pelu:r] subst.
(stämpel|ur, stämpeluret, stämpelur, stämpeluren)
apparat för stämpling av anställdas kort vid arbetstidens början och slut
kronometër
(aparat që shënon fillimin dhe mbarimin e punës)
Extra
tid|tagare [²tI:dta:gare] subst.
(tid|tagare, tidtagaren, tidtagare, tidtagarna)
person som mäter tiden
kronometrues-i
((në sport))
Sammansättningar
 • tidtagar|urkohëmatës, kronometër
Avledningar
 • tidtagningkohëmatje, kronometrim
ur- [²U:r-] förled
(ur-, ur|invånaren, ur|premiären)
från äldsta tid, allra först
para-
(lashtë (i,e), primitiv, -e, parë (i,e))
Sammansättningar
 • ur|invånare ur|invånarenbanor autokton, vendas
 • ur|premiär ur|premiärenpremierë, shfaqje parë
ur- [²U:r-] förled
(ur-, ur|gammalt, ur|uselt)
i hög grad, mycket
tepër
(shumë, në mënyrë të skajshme)
Sammansättningar
 • ur|gammal ur|gammaltstërlashtë (i,e)
 • ur|usel ur|uselttepër (i,e) keq, -e
urblekt [²U:rble:kt] adj.
(urblekt, urblekt, urblekta)
som förlorat sin färg (av solen el. av många tvättar)
zbehur (i,e)
(zvenitur (i,e), (i,e) dalë boje, çngjyrosur (i,e))
Exempel
 • en urblekt skjortanjë këmishë që i ka dalë boja
urblåst [²U:rblå:st] adj.
(urblåst, urblåst, urblåsta)
som har blåsts helt tom
zbrazët (i,e) ("fig. "marrë (i,e)"")
(zbrazur (i,e), thithur (i,e))
Exempel
 • ett urblåst äggnjë vezë e zbrazët
urkund [²U:rkun:d] subst.
(urkund, urkunden, urkunder, urkunds|förfalskningen)
skriftligt dokument
dokument
((i shkruar))
Sammansättningar
 • urkunds|förfalskning urkunds|förfalskningenfalsifikim dokumentesh
urringar [²U:ri@:ar] verb
(urringar, urringade, urringat, urringa, urringningen)
vidga en öppning i (ett klädesplagg)
<A urringar x>
hap (bëj)
(një dekolte, hap pjesët e mëngëve e të qafës së një fustani)
Exempel
 • en djupt urringad klänningnjë fustan me dekolte të thellë
Avledningar
 • urringning urringningendekolte-ja
ursinne [²U:r+sin:e] subst.
(ursinne, ursinnet)
förlorad självbehärskning på grund av stark vrede
tërbim
(zemërim, furi)
urskiljer [²U:r$il:jer] verb
(urskiljer, urskilde, urskilt, urskilj, urskilja)
(med svårighet) uppfatta el. skilja ut
<A urskiljer x/B>
dalloj ("me vështrim ose dëgjim; me shqisa a me mend")
(shquaj me vështirësi me shqisa a me mend dikë a diçka)
Exempel
 • på avstånd kunde han urskilja tre figurernë largësi ai arriti të dallojë tri figura
ur|skog [²U:r+sko:g] subst.
(ur|skog, urskogen, urskogar)
tät och ogenomtränglig skog, djungel
xhungël
(pyll shumë i dendur)
urskuldar sig [²U:r+skul:dar+sej] verb
(urskuldar sig, urskuldade, urskuldat, urskulda)
försvara sig med ursäkter
<A urskuldar sig>
kërkoj ndjesë
(mbrohem duke kërkuar falje)
ur|tid [²U:r+ti:d] subst.
(ur|tid, urtiden, urtids|djuret)
jordens äldsta tid
parahistori
(kohë e lashtë, periudhë parahistorike)
Sammansättningar
 • urtids|djur urtids|djuretkafshët parahistorike
 • urtidalashtë (i,e), moç/ëm (i), -me (e)
urvattnad [²U:rvat:nad] adj.
(urvattnad, urvattnat, urvattnade)
som saknar smak
pashije (i,e) ("fig. "pafuqish/ëm (i), -me (e)"")
(që (i,e) mungon shija)