Mobi
+
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
arbets|givare [²Ar:be:tsji:vare] subst.
(arbets|givare, arbetsgivaren, arbetsgivare, arbetsgivarna, arbetsgivar|uppgiften)
juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag (lön) erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren
punëdhënës-i
Sammansättningar
 • arbetsgivar|uppgift arbetsgivar|uppgiftenraport vjetor i punëdhënësit
 • Arbetsgivare|föreningenShoqata e Punëdhënësve
kontroll|uppgift [²kåntrÅl:up:jif:t] subst.
(kontroll|uppgift, kontrolluppgiften, kontrolluppgifter)
uppgift från arbetsgivaren om hur mycket en anställd har tjänat under året och hur mycket som dragits i skatt samt övriga ersättningar, t ex traktamente
evidencë të ardhurash
(në çdo fundviti, punëdhënësi paraqet një raport mbi të ardhurat dhe tatimet që punëmarrësi ka fituar e ka paguar gjatë një viti)
lön [lö:n] subst.
(lön, lönen, löner, löne|uppgiften, löntagaren)
pengar som betalas ut för arbete, ersättning
pagë ("fig. "pasojë (negative), paguaj (ndëshkohem) për diçka"")
(rrogë)
Exempel
 • vad har du i lön?sa e ke rrogën? ç'pagë ke?
 • få lön för mödanshpërblehet për mundin
 • syndens lönna presin telashe (belara)
Sammansättningar
 • månadslönpaga (rroga) mujore
 • löne|uppgift löne|uppgiftentë dhëna (shënime) për pagën
 • löntagare löntagarenrrogëtar, punëtor me pagë
siffra [²sIf:ra] subst.
(siffra, siffran, siffror, siffer|uppgiften)
tecken för ett helt tal
shifër ("edhe fig. "numër, shumë"")
Exempel
 • några exakta siffror går inte att få framnxjerrja e shifrave të sakta është e pamundur
 • arbetslösheten i siffrorpapunësia në shifra
 • den lägsta siffran på flera årnumri më i ulët në vitet e fundit
Sammansättningar
 • försäljningssiffrashuma e shitjes
 • medlemssiffranumri i anëtarëve, efektivi
 • siffer|uppgift siffer|uppgiftentë dhëna në shfra
Extra
uppgift [²Up:jif:t] subst.
(uppgift, uppgiften, uppgifter, uppgifts|lämnaren)
meddelande om ett faktum
dhënë (e)
(informacion)
Exempel
 • få fram uppgifter om en personmarr të dhëna rreth një personi, mbledh të dhëna për një person
 • enligt uppgiftsipas të dhënave
Sammansättningar
 • sifferuppgifte dhënë në shifra
 • uppgifts|lämnare uppgifts|lämnarenburim informacioni (të dhënash)
uppgift [²Up:jif:t] subst.
(uppgift, uppgiften, uppgifter)
avgränsat arbete
detyrë ("veçanërisht në shkollë")
(punë e caktuar, mision)
Exempel
 • få i uppgift att undersöka sakenmarr për detyrë shqyrtimin e një çështjeje
Sammansättningar
 • huvuduppgiftdetyrë kryesore, detyrë themelore
 • forskningsuppgiftdetyrë hulumtimi
 • hemuppgiftdetyrë shtëpie
övning [²Ö:vni@] subst.
(övning, övningen, övningar, övnings|uppgiften)
det att öva, träning
ushtrim ("edhe për detyrat e nxënësit")
(stërvitje)
Exempel
 • övning ger färdighetpuna të mëson
Sammansättningar
 • skriv|övningushtrim me shkrim
 • militär|övningstërvitje ushtarake, manovra ushtarake
 • övnings|uppgift övnings|uppgiftendetyrë praktike