Mobi
+
tjänst [cen:st] subst.
(tjänst, tjänsten, tjänster)
anställning med en viss arbetsuppgift
detyrë ("edhe fig.")
(funksion, post)
Exempel
 • ha tjänst som bibliotekariepunoj si bibliotekar
 • i demokratins tjänstnë shërbim të demokracisë
Sammansättningar
 • lärartjänstprofesion i arsimtarit (mësuesit)
tjänst [cen:st] subst.
(tjänst, tjänsten, tjänster)
arbete, tjänstgöring
punë
Uttryck
 • göra tjänst som ("fungera som")punoj si, funksionoj si
 • vara i tjänst ("arbeta")jam në punë, punoj
Sammansättningar
 • kvällstjänstpunë nate
tjänst [cen:st] subst.
(tjänst, tjänsten, tjänster)
hjälp, service
ndihmë
(shërbim, nder)
Exempel
 • vill du göra mig en tjänst?a do të më bësh një nder? a do të më bësh një shërbim?
Sammansättningar
 • väderlekstjänstshërbim metereologjik
 • kundtjänstshërbimi ndaj klientëve
altare [²Al:tare] subst.
(altare, altaret, altaren, altarna, altar|tjänsten)
ett slags bord i en kyrka från vilket prästen leder gudstjänsten
altar
(një lloj tryeze në kishë, nga ku prifti drejton meshën)
Sammansättningar
 • högaltarealtar kryesor
 • altar|tjänst altar|tjänstenmeshë përpara altarit
björn|tjänst [²bjÖ:r+ncen:st] subst.
färd|tjänst [²fÄ:r+dcen:st] subst. visa film
(färd|tjänst, färdtjänsten)
kommunal service till personer som av olika skäl (ålder, sjukdom eller handikapp) har stora svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel
shërbim transporti
(shërbim komunal për persona, të cilët për arsye të ndryshme (për arsye pleqërie, sëmundjeje ose invaliditeti) e kanë të vështirë të udhëtojnë me mjete komunikacioni të përgjithshëm)
gen|tjänst [²jE:ncen:st] subst.
(gen|tjänst, gentjänsten, gentjänster)
tjänst som görs som tack för annan tjänst
shërbim për shërbim
(shërbim që bëhet si falenderim për një shërbim tjetër)
guds|tjänst [²gUt:scen:st] subst.
(guds|tjänst, gudstjänsten, gudstjänster)
offentlig ceremoni i kyrka, andakt
meshë
(shërbesë në kishë)
Sammansättningar
 • aftongudstjänstmesha (lutja) e mbrëmjes
hel|tid [²hE:lti:d] subst.
(hel|tid, heltiden, heltids|tjänsten)
full arbetstid
orar i plotë pune
(kohë e plotë pune)
Sammansättningar
 • heltids|tjänst heltids|tjänstenpunë me kohë të plotë
hem|tjänst [²hEm:cen:st] subst.
(hem|tjänst, hemtjänsten)
social service för äldre
shërbim shtëpiak
(shërbim publik për të ndihmuar të moshuarit)
jour [$o:r] subst.
(jour, jouren, jour|tjänsten)
tjänstgöring för natt el. dygn
shërbimi i rojës ("veçanërisht për shërbimin në spital, polici dhe në sektorin e zjarrfikësve")
Sammansättningar
 • jour|tjänst jour|tjänstenshërbimi i rojës
mark|tjänst [²mAr:kcen:st] subst.
(mark|tjänst, marktjänsten, marktjänster)
flygbolagets el. flygvapnets organisation och verksamhet på marken
shërbim për aviacionin në tokë ("fig. "mirëmbajtje e punëve të shtëpisë"")
(shërbim në aerodrom (aeroport))
militär|tjänst [²militÄ:rcen:st] subst.
(militär|tjänst, militärtjänsten)
tjänstgöring inom krigsmakten; värnpliktstjänstgöring
shërbim ushtarak
Exempel
 • bli inkallad till militärtjänstthirrem për kryerjen e shërbimit ushtarak
social|tjänst [²sosiA:lcen:st] subst.
(social|tjänst, socialtjänsten)
samhällets omsorger (enligt Socialtjänstlagen) om enskilda och familjer som behöver hjälp
shërbim social
söktjänst [²sÖ:kcen:st] subst.
(söktjänst, söktjänsten, söktjänster)
datatjänst som erbjuder sökmöjligheter i stora textmassor
(shërbim kompjuterik që ofron mundësitë e të kërkuarit në sasi të mëdha tekstesh)
tjänstgjort [²cEn:stjo:r+t el. -jor+t:] se tjänstgör
tjänst|gör [²cEn:stjö:r] verb
(tjänst|gör, tjänstgjorde, tjänstgjort, tjänstgör, tjänstgöra)
vara anställd, vara i tjänst
<A/x tjänst|gör som + PRED>
shërbej ("për gjëra fig. "funksionon (si)")
(punoj (si))
Exempel
 • tjänstgöra som tolkpunoj si përkthyes
tjänst|göring [²cEn:stjö:ri@] subst.
(tjänst|göring, tjänstgöringen, tjänstgöringar)
det att tjänstgöra, arbete
shërbim
(punë)
Sammansättningar
 • militärtjänstgöringshërbim ushtarak
tjänst|ledig [²cEn:stle:dig] adj.
(tjänst|ledig, tjänstledigt, tjänstlediga, tjänstledigheten)
ledig från en anställning
me pushim nga puna
(të qenët me pushim nga puna)
Avledningar
 • tjänstledighet tjänstledighetenmungesë me leje
tjänst|villig [²cEn:stvil:ig] adj.
(tjänst|villig, tjänstvilligt, tjänstvilliga)
som gärna hjälper till
gjindsh/ëm (i), -me (e)
(miqësor, -e, gatsh/ëm (i), -me (e))
underrättelse|tjänst [²Un:deret:elsecen:st] subst.
(underrättelse|tjänst, underrättelsetjänsten)
hemlig militär el. civil säkerhetstjänst, spionage
shërbim informativ sekret
((ushtarak ose civil), veprimtari (shërbim) spiunazhi)