Mobi
+
antal [²An:ta:l] subst.
(antal, antalet, antal, antalen)
mängd
numër
(sasi)
Exempel
 • ett stort antal människornjë numër i madh njerëzish
 • antalet bostäder minskarnumri i banesave po zvogëlohet
Sammansättningar
 • medlemsantalnumri i anëtarëve
 • timantalnumri i orës
timme [²tIm:e el. -a] subst.
(timme, timmen, timmar, tim|lönen)
ett tidsmått (1/24 av ett dygn), 60 minuter
Variantform: timma
orë ("edhe për orë mësimi në shkollë")
(60 minuta)
Exempel
 • två gånger i timmendy herë në orë
 • ett par timmars arbetenjë punë disa orëshe
Uttryck
 • i elfte timmen ("nästan försent")në çastin (momentin) e fundit
 • timme ut och timme in ("lång tid")orë pas ore
Sammansättningar
 • kvällstimmeorë e mbrëmjes
 • håltimmeorë e lirë (në shkollë etj.)
 • tim|lön tim|lönenpagë me orë
Extra
tim|penning [²tIm:pen:i@] subst.
(tim|penning, timpenningen)
lön per timme
pagesë me orë
(pagë me orë)