Mobi
+
arbets|tillstånd [²Ar:be:tstil:stån:d] se AT
belägrings|tillstånd [²belÄ:gri@stil:stån:d] subst.
(belägrings|tillstånd, belägringstillståndet, belägringstillstånd, belägringstillstånden)
undantagstillstånd som utlyses då fientligt anfall el. oroligheter befaras
shtetrrethim
chock [$åk:] subst.
(chock, chocken, chocker, chock|tillståndet)
hastigt nedsatt allmäntillstånd (i samband med kroppsskada)
shok, tronditje nervore
(çrregullim i funksionimit të organizmit si pasojë e lëndimeve të rënda)
Sammansättningar
  • chock|tillstånd chock|tillståndetgjendje shoku
förvärvs|tillstånd [²förvÄr:vstil:stån:d] subst.
(förvärvs|tillstånd, förvärvstillståndet, förvärvstillstånd, förvärvstillstånden)
särskilt tillstånd för att få förvärva fast egendom
leje për të blerë pasuri të patundshme
körkorts|tillstånd [cÖ:rkor+t:stil:stån:d] subst.
(körkorts|tillstånd, körkortstillståndet, körkortstillstånd, körkortstillstånden)
intyg som krävs (enligt lagen) för att få körkort
dëshmi aftësie provizore për të marrë patentën
närings|tillstånd [²nÄ:ri@stil:stån:d] subst.
(närings|tillstånd, näringstillståndet, näringstillstånd, näringstillstånden)
särskilt tillstånd som utomnordiska medborgare behöver för att få bedriva näring (t ex öppna egen affär) i Sverige
leje për veprimtari ekonomike
(leje e veçantë, me të cilën duhet të pajisen personat që nuk janë shtetas të vendeve nordike, për të patur të drejtën të zhvillojnë një veprimtari ekonomike private)
tillstånd [²tIl:stån:d] subst.
(tillstånd, tillståndet, tillstånd, tillstånden)
lov, tillåtelse
leje
(autorizim)
Exempel
  • ha tillstånd att provborrakam leje për të bërë provë shpimi
  • begära tillståndkërkoj leje, aplikoj për leje
Sammansättningar
  • parkeringstillståndlejeparkim, leje për parkim
tillstånd [²tIl:stån:d] subst.
(tillstånd, tillståndet, tillstånd, tillstånden)
läge, situation
gjendje
(situatë)
Exempel
  • patientens tillstånd har förvärratsgjendje e pacientit është keqësuar
  • ett naturligt tillståndnjë gjendje e natyrshme
Sammansättningar
  • hälsotillståndgjendje shëndetësore
  • kristillståndgjendje krize
undantags|tillstånd [²Un:danta:gstil:stån:d] subst.
(undantags|tillstånd, undantagstillståndet, undantagstillstånd, undantagstillstånden)
bestämmelser i ett land för att skydda staten från yttre el. inre fara
gjendje e jashtëzakonshme
upplösnings|tillstånd [²Up:lö:sni@stil:stån:d] subst.