Mobi
+
anka [²A@:ka] subst.
(anka, ankan, ankor)
falsk uppgift i en tidning
lajm i rremë
(informim i gabuar në një gazetë)
Sammansättningar
 • tidnings|ankalajm i rremë gazetaresk
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar, artikel|serien)
uppsats, reportage (i tidning el. tidskrift)
artikull
Exempel
 • skriva en artikel i tidningenshkruaj një artikull për gazetën
Sammansättningar
 • tidningsartikelartikull gazete
 • artikel|serie artikel|serienseri artikujsh
Extra
bunt [bun:t] subst.
(bunt, bunten, buntar)
(tillfälligt) hopbunden samling av tyg, papper etc
deng
(tufë, vandak, grumbull, bandë, vile)
Uttryck
 • hela bunten ("hela sällskapet")gjithë tufa; gjithë grupi
Sammansättningar
 • tidningsbuntnjë tufë gazetash
död [dö:d] subst.
(död, döden, döds|olyckan)
slut på livet
vdekje
(mbarimi (fundi) i jetës)
Exempel
 • han var vid sin död 75 årkur vdiq ishte 75 vjeç
 • sväva mellan liv och dödjam mes jetës a vdekjes
 • en strid på liv och dödluftë për jetë a vdekje
Uttryck
 • (jaga) till döds ("tills döden inträffar")(ndjek) deri në vdekje
 • ta död på ("avliva, få att försvinna") (ett rykte etc)shfaros, eleminoj, shuaj, asgjësoj, zhduk, fshij nga faqja e dheut (thashethemet); u jap fund thashethemeve
 • ligga för döden ("vara så sjuk att döden är nära")jam në shtratin e vdekjes ("jam aq i sëmurë, saqë e kam vdekjen pranë") po vdes, po marr fund
Sammansättningar
 • hjältedödvdekje heroike
 • tidningsdödndërprerja e (daljes së) gazetave
 • döds|olycka döds|olyckanaksident që ka si pasojë - vdekjen
 • hjärndödmosfunksionim i sistemit qendror nervor
 • skogsdödshkatërrim i pyllit, (rrënim, prishje e) pyllit
 • död|grävarevarrmihës, varrgërmues, vorraxhi
 • döds|domdënim me vdekje
 • döds|dömd(i,e) dënuar me vdekje
 • döds|föraktpërbuzje e vdekjes
 • döds|stötgoditje vdekjeprurëse
 • döds|syndmëkat i rëndë
 • döds|tystheshtje varri
 • död|viktpeshë e rëndë
kiosk [c(i)Ås:k el. kiÅs:k] subst.
(kiosk, kiosken, kiosker)
liten byggnad för försäljning av tidningar, godsaker etc.
qoshk
(dyqan i vogël për shitje gazetash, revistash, librash, sheqerkash, etj.)
Sammansättningar
 • tidningskioskqoshk gazetash
 • korvkioskqoshk për shitje suxhukësh
Extra
klipp [klip:] subst.
(klipp, klippet, klipp, klippen)
resultat av klippning, urklipp
prerje
(pjesë e prerë nga gazeta)
Sammansättningar
 • tidningsklipppjesë (e prerë) gazete, prerje (e një artikulli) nga gazeta
nummer [nUm:er] subst.
(nummer, numret, nummer, numren nummerna, nummer|ordningen)
siffra el. siffergrupp i ett räknesystem (som anger ordningsföljd, storlek etc)
numër ("edhe për diçka që ka një numër të caktuar")
(nocion themelor i matematikës, që shërben për të shprehur sasinë dhe për të bërë njehsime)
Exempel
 • förslag nummer 2propozimi numër 2
 • vilket nummer är det till polisen?sa është numri i policisë? ç'numër ka policia?
 • skorna är ett nummer för småkëpucët janë një numër më të vogla
 • ett nytt nummer av Läkartidningennjë numër i ri i gazetës mjekësore
Sammansättningar
 • personnummernumër personal (që e ka çdo banor i Suedisë)
 • telefonnummernumër i telefonit
 • skonummernumër i këpucëve
 • tidningsnummernumër i gazetës
 • nummer|ordning nummer|ordningenrend numerik
packe [²pAk:e] subst.
(packe, packen, packar)
bunt, trave
tufë, deng, grumbull
(vandak)
Sammansättningar
 • tidningspackenjë tufë gazetash
papper [²pAp:er] subst.
(papper, papperet, papper, papperna papperen, pappers|näsduken, pappers|industrin)
tunt plant material av växtfibrer
letër ("edhe për fletë letre të këtij materiali")
Sammansättningar
 • tidningspapperletër gazete, fletë gazete
 • toalettpapperletër higjienike
 • skrivmaskinspapperletër për makinë shkrimi, letër shkrimi
 • pappers|näsduk pappers|näsdukenshami hundësh prej letre
 • pappers|industri pappers|industrinindustri e letrës
 • pappers|kasseqese letre
Extra
referat [referA:t] subst.
(referat, referatet, referat, referaten)
översiktlig redogörelse, sammandrag
referat
(raport, njoftim)
Exempel
 • ett referat från mötetnjë referat nga mbledhja
 • ett referat av en boknjë referat rreth një libri
Sammansättningar
 • tidningsreferatpasqyrë shtypi
 • rättegångsreferatraport gjyqësor
spalt [spal:t] subst.
(spalt, spalten, spalter)
lodrät avdelning av trycksida, kolumn
shtyllë
(kolonë, rubrikë (në gazetë))
Uttryck
 • i spalterna ("i pressen")në kolonat e gazetave, në rubrikat e gazetave
Sammansättningar
 • tidningsspaltrubrikë gazete, kolonë gazete
 • insändarspaltrubrika me letrat e dëgjuesve
Extra
tidning [²tI:dni@] subst.
(tidning, tidningen, tidningar, tidnings|reportaget)
regelbundet utkommande skrift med aktuellt innehåll, nyhetsblad
gazetë
Exempel
 • läsa tidningenlexoj gazetën
Sammansättningar
 • veckotidninggazetë javore
 • kvällstidninggazetë e mbrëmjes
 • tidnings|reportage tidnings|reportagetreportazh gazete
 • tidnings|artikelartikull gazete
Extra
tidnings|anka [²tI:dni@s:sa@:ka] subst.
(tidnings|anka, tidningsankan, tidningsankor)
falsk tidningsuppgift
informacion gazetaresk i gënjeshtërt
(dokrra)
upplaga [²Up:la:ga] subst.
(upplaga, upplagan, upplagor, upplage|ökningen)
alla exemplar av en bok (el. tidning etc) som trycks vid samma tillfälle
tirazh
Sammansättningar
 • tidningsupplagatirazh i gazetës
 • upplage|ökning upplage|ökningenrritje e tirazhit