Mobi
+
amortering [amor+tE:ri@] subst.
(amortering, amorteringen, amorteringar, amorterings|tiden)
avbetalning
shlyerje (e një borxhi, kredie)
Exempel
 • räntor och amorteringarinteresi dhe shlyerja e borxhit me këste
Sammansättningar
 • amorterings|tid amorterings|tidenafat i shlyerjes së borxhit (me këste), periudhë e maturimit (të një borxhi, kredie)
ankomst [²An:kåm:st] subst.
(ankomst, ankomsten, ankomster, ankomst|tiden)
tillfälle då något el. någon anländer
mbërritje
(ardhje, arritje)
Exempel
 • vid ankomsten till Sverigeme mbërritjen në Suedi, me të ardhur në Suedi
 • vårens ankomstardhjë e pranverës
Sammansättningar
 • ankomst|tid ankomst|tidenkoha e mbërritjes
 • ankomst|hallsallë e pritjes (së trenit)
anmälning [²An:mä:lni@] subst.
(anmälning, anmälningen, anmälningar, anmälnings|blanketten, anmälnings|tiden)
rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)
Användning: mest i plural
kërkesë
(njoftim, lajmërim, regjistrim)
Exempel
 • vi har fått in många anmälningar till kursenkemi marrë shumë kërkesa për kursin
Sammansättningar
 • anmälnings|blankett anmälnings|blankettenformular aplikimi (për një kurs)
 • anmälnings|tid anmälnings|tidenafati i fundit i regjistrimit
anställning [²An:stel:ni@] subst.
(anställning, anställningen, anställningar, anställnings|stoppet, anställnings|tiden, anställnings|tryggheten)
arbete, jobb, plats, tjänst
punësim
(punë, vend pune)
Exempel
 • ta anställning vid SJhyj në punë në Hekurudhën Suedeze, punësohem në Hekurudhën Suedeze
 • fast anställningpunë e përhershme
Sammansättningar
 • anställnings|stopp anställnings|stoppetndërprerje e punës
 • anställnings|tid anställnings|tidenstazh pune, eksperiencë e punës
 • anställnings|trygghet anställnings|trygghetensiguri punësimi
 • anställnings|bevisdëshmi punësimi
 • anställnings|intervjuintervistë punësimi, intervistë për (të siguruar) një vend pune
 • projekt|anställningpunësim në një projekt
ansökning [²An:sö:kni@] subst.
(ansökning, ansökningen, ansökningar, ansöknings|handlingen, ansöknings|tiden)
(skriftlig) begäran
Användning: mest i plural
kërkesë me shkrim
(lutje me shkrim)
Exempel
 • ansökningarna om studiepenning måste vara inne före 15 februarikërkesat për ndihmë ekonomike studimi pranohen deri më 15 shkurt
Sammansättningar
 • ansöknings|handling ansöknings|handlingenshkresë kërkese
 • ansöknings|tid ansöknings|tidenafati për dorëzimin e kërkesës (lutjes)
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
avgång [²A:vgå@:] subst. jämför avgår 2
(avgång, avgången, avgångar, avgångs|tiden)
start, avfärd från en plats
nisje
(largim, ikje)
Sammansättningar
 • avgångs|tid avgångs|tidenkohë e nisjes
 • avgångs|hallsalla e nisjes
besök [besÖ:k] subst.
(besök, besöket, besök, besöken, besöks|tiden)
påhälsning, visit
vizitë
Exempel
 • vi fick besök av en vänpatëm vizitë nga një mik
 • vid ett besök i Finlandgjatë një vizite në Finlandë
 • ett besök hos tandläkarenvizitë tek dentisti
 • ett besök på långvårdenvizitë në repartin e të sëmurëve kronikë
Sammansättningar
 • teaterbesökvizitë në teatër
 • besöks|tid besöks|tidenkohë e vizitës, orar i vizitave
betänke|tid [²betE@:keti:d] subst.
(betänke|tid, betänketiden)
tid att fundera på en sak; frist
koha për reflektim
((në rastin e shkurorëzimit))
del|tid [²dE:lti:d] subst.
(del|tid, deltiden, deltids|pensionen)
kortare arbetstid än heltid
orar i shkurtuar
((reduktuar))
Exempel
 • arbeta på deltidpunoj me orar të reduktuar
efterkrigstid [²Ef:terkrik:sti:d] subst.
(efterkrigstid, efterkrigstiden)
tiden närmast efter (andra världs)kriget
pas lufte
(periudha pas një lufte)
flex|tid [²flEk:sti:d] subst.
(flex|tid, flextiden)
flexibel arbetstid
orar i ndryshueshëm
(kohë pune e lëvizshme)
forn|tid [²fO:r+nti:d] subst.
(forn|tid, forntiden, forntids|folket)
lång tid tillbaka, förhistorisk tid
Användning: mest i bestämd form
parahistori, lashtësi
(antikitet, kohë e lashtë)
Exempel
 • i den grå forntidennë antikitetin e zymtë
Sammansättningar
 • forntids|folk forntids|folketpopull i lashtë, njerëz parahistorikë
halv|tid [²hAl:vti:d] subst.
(halv|tid, halvtiden, halvtids|resultatet)
pausen mellan första och andra halvlek i bollspel
pushimi ndërmjet dy pjesëve të lojës
((në sport))
Exempel
 • det står 0--0 i halvtidnë pushimin mes dy pjesëve të lojës rezultati është 0:0
Sammansättningar
 • halvtids|resultat halvtids|resultatetrezultati i pjesës së parë të lojës
halv|tid [²hAl:vti:d] subst.
(halv|tid, halvtiden, halvtids|anställningen)
halvtidsarbete
gjysmëkohe
(me orar të reduktuar)
Exempel
 • jobba halvtidpunoj me orar të reduktuar
Sammansättningar
 • halvtids|anställning halvtids|anställningenpunësim me gjysmë kohe (me orar të reduktuar)
hel [he:l] adj.
(hel, helt, hela, hel|tiden)
odelad, fullständig
Användning: endast attributivt
tërë (i,e)
(gjithë (i,e), plotë (i,e))
Exempel
 • en hel veckagjithë javën, një javë të tërë
 • hela avtalsrörelsengjithë lëvizja për bisedimet mbi pagat
 • hela det svenska samhälletgjithë shoqëria suedeze
Uttryck
 • en hel del (el. rad) ("mycket, många")mjaft, goxha, shumë
 • på det hela taget ("i stort sett")në përgjithësi, marrë në tërësi, kryesisht
Sammansättningar
 • hel|tid hel|tidenorar i plotë pune, me kohë të plotë (pune)
hel|tid [²hE:lti:d] subst.
(hel|tid, heltiden, heltids|tjänsten)
full arbetstid
orar i plotë pune
(kohë e plotë pune)
Sammansättningar
 • heltids|tjänst heltids|tjänstenpunë me kohë të plotë
inkubations|tid [²inkuba$O:nsti:d] subst.
(inkubations|tid, inkubationstiden, inkubationstider)
tiden från det man smittats till dess att sjukdomen bryter ut
periudhë e inkubacionit
(koha kur mikrobet dhe bakteret hyjnë në organizëm derisa shfaqen shenjat e para të sëmundjes)
karens|tid [²karEn:sti:d] subst.
(karens|tid, karenstiden)
väntetid innan sjukpenning (el. arbetslöshetsersättning) betalas ut
dita e parë dhe e dytë e sëmundjes
(periudha, në të cilën të sëmurit nuk i takon kompensim për mosparaqitje në punë)
leverans [leverAn:s (el. -A@:s)] subst.
(leverans, leveransen, leveranser, leverans|tiden)
sändning el. avlämning av beställda varor
livrim
(dërgesë ose dorëzim i mallit të porositur)
Sammansättningar
 • leverans|tid leverans|tidenkohë e livrimit
middag [mId:a(:g)] subst.
(middag, middagen, middagar, middags|tiden)
tid omkring kl 12 på dagen
mesditaë
(kohë rreth orës 12 të ditës)
Exempel
 • temperaturen var på middagen +10 gradertemperatura e mesditës ishte +10 gradë Cencius
Sammansättningar
 • förmiddagparadite
 • middags|tid middags|tidendrekë, kohë e drekës
Extra
pionjär [pionjÄ:r] subst.
(pionjär, pionjären, pionjärer, pionjär|arbetet, pionjär|tiden)
föregångare
pionier
(pararendës -i, ja)
Sammansättningar
 • pionjär|arbete pionjär|arbetetpunë pararendëse (pionieri), punë eksperimentale
 • pionjär|tid pionjär|tidenperiudhë eksperimentale
prövar [²prÖ:var] verb
(prövar, prövade, prövat, pröva, prövo|tiden)
utföra prov (på), försöka
<A prövar x/att + INF>
provoj
(eksperimentoj)
Exempel
 • pröva en ny metodprovoj një metodë të re
 • pröva sig framgjej rrugën me hamendje
Sammansättningar
 • prövo|tid prövo|tidenkohë e marrjes në provë
respit [respI:t] subst.
(respit, respiten, respiter, respit|tiden)
uppskov, anstånd
pezullim i përkohshëm
Exempel
 • få en månads respit med betalningenpezullohem një muaj nga puna kundrejt pagesës
Sammansättningar
 • respit|tid respit|tidenafat i shlyrjes (së borxhit)
rusning [²rU:sni@] subst.
(rusning, rusningen, rusningar, rusnings|tiden)
det att rusa
rendje ("veçanërisht për një kërkesë të madhe për diçka")
(nturravrap, xitim)
Exempel
 • rusning efter biljetterkërkesë e madhe për bileta
Sammansättningar
 • rusnings|tid rusnings|tidenpiku i qarkullimit, orët e ngarkesës më të madhe në trafik
sommar|tid [²sÅm:ar+ti:d] subst.
(sommar|tid, sommartiden)
framflyttning av klockan en timme under sommarhalvåret
orë verore
(lëvizje e orës një orë para gjatë gjysmës së vitit në stinën e verës)
telefon|tid [²telefÅ:nti:d] subst.
(telefon|tid, telefontiden, telefontider)
speciellt angiven tid då någon (myndighet o dyl) tar emot telefonsamtal
kohë e bisedës telefonike
Exempel
 • telefontid mellan 8 och 10kohë për thirrje telefonike është nga ora tetë deri në orën dhjetë
tid [ti:d] subst.
(tid, tiden, tider, tids|begränsningen)
det som förflyter mellan olika händelser
kohë ("edhe për një periudhë të veçantë")
(periudhë)
Exempel
 • tid att tänkakohë për të menduar
 • en lång tid framöveredhe shumë kohë më pas
 • i en månads tidbrenda një muaji, për një muaj
 • på Karl XII:s tidnë kohën e Karlit të XII-të
 • ha tid till (el. med) någotkam kohë për diçka; jam i ngeshëm të bëj diçka
Uttryck
 • under tiden ("samtidigt")ndërkohë, në të njëjtën kohë
 • komma i god tid ("före utsatt klockslag")vij pak para kohe
 • beställa tid ("avtala tid för besök (på sjukhus o dyl)")caktoj orar për një takim
 • i sinom tid ("efter en viss (vänte)tid")në kohën e duhur, në periudhën e caktuar
 • med tiden ("så småningom")me kohën, dalëngadalë
 • tids nog ("efter viss (vänte)tid")mjaft shpejt
 • nu för tiden ("i vår tid")tani për tani, në kohën e sotme, aktualisht
Sammansättningar
 • kvällstidmbrëmje
 • övertid(punë) jashtë orarit
 • vintertidkohë dimri
 • kristidkohë krize
 • tids|begränsning tids|begränsningenlimit kohe
ungdom [²U@:dom:] subst.
(ungdom, ungdomen, ungdomar, ungdoms|tiden)
den tid då man är ung
rini ("edhe si em. kol. "të rinj, një masë e madhe të rinjsh"")
(koha e rinisë)
Exempel
 • dagens ungdomrinia e sotme
Sammansättningar
 • ungdoms|tid ungdoms|tidenditët e rinisë, djalëri, moshë djaloshare
uppsägnings|tid [²Up:sej:ni@sti:d el. -sä:gni@sti:d] subst.
(uppsägnings|tid, uppsägningstiden, uppsägningstider)
tid från uppsägningen till dess att avtalet upphör
periudhë e njoftimit
((mbi shkëputjen e marrëdhënieve në punë))
varv [var:v] subst.
(varv, varvet, varv, varven, varv|tiden)
rörelse i cirkel
rrotullim ("veçanërisht për disa pista "të rrumbullakta"")
(rreth)
Exempel
 • springa ett varvbëj një xhiro me vrap
 • motorn kommer upp i varvmotori ndizet me manivelë
 • toppvarvxhiro e fundit
Uttryck
 • mellan varven ("under uppehåll i aktivitet")në ndalim, gjatë pushimeve, në pauzat gjatë një aktivitetit
Sammansättningar
 • träningsvarvxhiro vrapi për stërvitje
 • varv|tid varv|tidenkohë e rrotullimit
vänte|tid [²vEn:teti:d] subst. jämför väntar 1
(vänte|tid, väntetiden, väntetider)
den tid det tar att vänta
kohë e pritjes
(afati i pritjes)
års|tid [²Å:r+sti:d] subst.
(års|tid, årstiden, årstider)
tid på året (sommar, höst, vinter, vår)
stinë
((verë, vjeshtë, dimër, pranverë))
Extra
övertid [²Ö:ver+ti:d] subst.
(övertid, övertiden, övertids|arbetet, övertids|ersättningen)
arbetstid utöver den normala
punë jashtë orarit
(shtesë (plotësuese))
Exempel
 • arbeta övertidbëj punë jashtë orarit (zyrtar)
Sammansättningar
 • övertids|arbete övertids|arbetetpunë jashtë orarit (të punës)
 • övertids|ersättning övertids|ersättningenshpërblim për punë jashtë orarit (të punës)