Mobi
+
tid [ti:d] subst.
(tid, tiden, tider, tids|begränsningen)
det som förflyter mellan olika händelser
kohë ("edhe për një periudhë të veçantë")
(periudhë)
Exempel
 • tid att tänkakohë për të menduar
 • en lång tid framöveredhe shumë kohë më pas
 • i en månads tidbrenda një muaji, për një muaj
 • på Karl XII:s tidnë kohën e Karlit të XII-të
 • ha tid till (el. med) någotkam kohë për diçka; jam i ngeshëm të bëj diçka
Uttryck
 • under tiden ("samtidigt")ndërkohë, në të njëjtën kohë
 • komma i god tid ("före utsatt klockslag")vij pak para kohe
 • beställa tid ("avtala tid för besök (på sjukhus o dyl)")caktoj orar për një takim
 • i sinom tid ("efter en viss (vänte)tid")në kohën e duhur, në periudhën e caktuar
 • med tiden ("så småningom")me kohën, dalëngadalë
 • tids nog ("efter viss (vänte)tid")mjaft shpejt
 • nu för tiden ("i vår tid")tani për tani, në kohën e sotme, aktualisht
Sammansättningar
 • kvällstidmbrëmje
 • övertid(punë) jashtë orarit
 • vintertidkohë dimri
 • kristidkohë krize
 • tids|begränsning tids|begränsningenlimit kohe
amortering [amor+tE:ri@] subst.
(amortering, amorteringen, amorteringar, amorterings|tiden)
avbetalning
shlyerje (e një borxhi, kredie)
Exempel
 • räntor och amorteringarinteresi dhe shlyerja e borxhit me këste
Sammansättningar
 • amorterings|tid amorterings|tidenafat i shlyerjes së borxhit (me këste), periudhë e maturimit (të një borxhi, kredie)
ankomst [²An:kåm:st] subst.
(ankomst, ankomsten, ankomster, ankomst|tiden)
tillfälle då något el. någon anländer
mbërritje
(ardhje, arritje)
Exempel
 • vid ankomsten till Sverigeme mbërritjen në Suedi, me të ardhur në Suedi
 • vårens ankomstardhjë e pranverës
Sammansättningar
 • ankomst|tid ankomst|tidenkoha e mbërritjes
 • ankomst|hallsallë e pritjes (së trenit)
anmälning [²An:mä:lni@] subst.
(anmälning, anmälningen, anmälningar, anmälnings|blanketten, anmälnings|tiden)
rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)
Användning: mest i plural
kërkesë
(njoftim, lajmërim, regjistrim)
Exempel
 • vi har fått in många anmälningar till kursenkemi marrë shumë kërkesa për kursin
Sammansättningar
 • anmälnings|blankett anmälnings|blankettenformular aplikimi (për një kurs)
 • anmälnings|tid anmälnings|tidenafati i fundit i regjistrimit
anställning [²An:stel:ni@] subst.
(anställning, anställningen, anställningar, anställnings|stoppet, anställnings|tiden, anställnings|tryggheten)
arbete, jobb, plats, tjänst
punësim
(punë, vend pune)
Exempel
 • ta anställning vid SJhyj në punë në Hekurudhën Suedeze, punësohem në Hekurudhën Suedeze
 • fast anställningpunë e përhershme
Sammansättningar
 • anställnings|stopp anställnings|stoppetndërprerje e punës
 • anställnings|tid anställnings|tidenstazh pune, eksperiencë e punës
 • anställnings|trygghet anställnings|trygghetensiguri punësimi
 • anställnings|bevisdëshmi punësimi
 • anställnings|intervjuintervistë punësimi, intervistë për (të siguruar) një vend pune
 • projekt|anställningpunësim në një projekt
ansökning [²An:sö:kni@] subst.
(ansökning, ansökningen, ansökningar, ansöknings|handlingen, ansöknings|tiden)
(skriftlig) begäran
Användning: mest i plural
kërkesë me shkrim
(lutje me shkrim)
Exempel
 • ansökningarna om studiepenning måste vara inne före 15 februarikërkesat për ndihmë ekonomike studimi pranohen deri më 15 shkurt
Sammansättningar
 • ansöknings|handling ansöknings|handlingenshkresë kërkese
 • ansöknings|tid ansöknings|tidenafati për dorëzimin e kërkesës (lutjes)
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
avgång [²A:vgå@:] subst. jämför avgår 2
(avgång, avgången, avgångar, avgångs|tiden)
start, avfärd från en plats
nisje
(largim, ikje)
Sammansättningar
 • avgångs|tid avgångs|tidenkohë e nisjes
 • avgångs|hallsalla e nisjes
besök [besÖ:k] subst.
(besök, besöket, besök, besöken, besöks|tiden)
påhälsning, visit
vizitë
Exempel
 • vi fick besök av en vänpatëm vizitë nga një mik
 • vid ett besök i Finlandgjatë një vizite në Finlandë
 • ett besök hos tandläkarenvizitë tek dentisti
 • ett besök på långvårdenvizitë në repartin e të sëmurëve kronikë
Sammansättningar
 • teaterbesökvizitë në teatër
 • besöks|tid besöks|tidenkohë e vizitës, orar i vizitave
betänke|tid [²betE@:keti:d] subst.
(betänke|tid, betänketiden)
tid att fundera på en sak; frist
koha për reflektim
((në rastin e shkurorëzimit))
dag|tid [²dA:gti:d] subst.
(dag|tid)
del av dygnet som inte är natt el. kväll
ditë
(pjesa e ditës që nuk përfshin natën ose mbrëmjen)
Exempel
 • studera på dagtidstudioj ditën
 • affären har öppet enbart på dagtidshitorja është e hapur vetëm ditën
del|tid [²dE:lti:d] subst.
(del|tid, deltiden, deltids|pensionen)
kortare arbetstid än heltid
orar i shkurtuar
((reduktuar))
Exempel
 • arbeta på deltidpunoj me orar të reduktuar
efterkrigstid [²Ef:terkrik:sti:d] subst.
(efterkrigstid, efterkrigstiden)
tiden närmast efter (andra världs)kriget
pas lufte
(periudha pas një lufte)
flex|tid [²flEk:sti:d] subst.
(flex|tid, flextiden)
flexibel arbetstid
orar i ndryshueshëm
(kohë pune e lëvizshme)
forn|tid [²fO:r+nti:d] subst.
(forn|tid, forntiden, forntids|folket)
lång tid tillbaka, förhistorisk tid
Användning: mest i bestämd form
parahistori, lashtësi
(antikitet, kohë e lashtë)
Exempel
 • i den grå forntidennë antikitetin e zymtë
Sammansättningar
 • forntids|folk forntids|folketpopull i lashtë, njerëz parahistorikë
freds|tid [²frE:dsti:d] subst.
(freds|tid, fredstiden)
tidsperiod utan krig
periudhë paqe
(periudhë qetësie)
fri|tid [²frI:ti:d] subst.
(fri|tid, fritiden, fritids|sysselsättningen)
den tid då man är ledig från arbete
kohë e lirë
(kohë, kur dikush nuk është i angazhuar me punë)
Sammansättningar
 • fritids|sysselsättning fritids|sysselsättningenaktivitet në kohën e lirë
 • fritids|båtanije, që shfrytëzohet për të kaluar kohën e lirë
 • fritids|ledaredrejtues i aktiviteteve në kohën e lirë
 • fritids|pedagoginstruktor i aktiviteteve të kohës së lirë
 • fritids|stugashtëpizë verimi
förtid [²fÖ:r+ti:d] subst.
halv|tid [²hAl:vti:d] subst.
(halv|tid, halvtiden, halvtids|resultatet)
pausen mellan första och andra halvlek i bollspel
pushimi ndërmjet dy pjesëve të lojës
((në sport))
Exempel
 • det står 0--0 i halvtidnë pushimin mes dy pjesëve të lojës rezultati është 0:0
Sammansättningar
 • halvtids|resultat halvtids|resultatetrezultati i pjesës së parë të lojës
halv|tid [²hAl:vti:d] subst.
(halv|tid, halvtiden, halvtids|anställningen)
halvtidsarbete
gjysmëkohe
(me orar të reduktuar)
Exempel
 • jobba halvtidpunoj me orar të reduktuar
Sammansättningar
 • halvtids|anställning halvtids|anställningenpunësim me gjysmë kohe (me orar të reduktuar)
hel [he:l] adj.
(hel, helt, hela, hel|tiden)
odelad, fullständig
Användning: endast attributivt
tërë (i,e)
(gjithë (i,e), plotë (i,e))
Exempel
 • en hel veckagjithë javën, një javë të tërë
 • hela avtalsrörelsengjithë lëvizja për bisedimet mbi pagat
 • hela det svenska samhälletgjithë shoqëria suedeze
Uttryck
 • en hel del (el. rad) ("mycket, många")mjaft, goxha, shumë
 • på det hela taget ("i stort sett")në përgjithësi, marrë në tërësi, kryesisht
Sammansättningar
 • hel|tid hel|tidenorar i plotë pune, me kohë të plotë (pune)
hel|tid [²hE:lti:d] subst.
(hel|tid, heltiden, heltids|tjänsten)
full arbetstid
orar i plotë pune
(kohë e plotë pune)
Sammansättningar
 • heltids|tjänst heltids|tjänstenpunë me kohë të plotë
inkubations|tid [²inkuba$O:nsti:d] subst.
(inkubations|tid, inkubationstiden, inkubationstider)
tiden från det man smittats till dess att sjukdomen bryter ut
periudhë e inkubacionit
(koha kur mikrobet dhe bakteret hyjnë në organizëm derisa shfaqen shenjat e para të sëmundjes)
karens|tid [²karEn:sti:d] subst.
(karens|tid, karenstiden)
väntetid innan sjukpenning (el. arbetslöshetsersättning) betalas ut
dita e parë dhe e dytë e sëmundjes
(periudha, në të cilën të sëmurit nuk i takon kompensim për mosparaqitje në punë)
leverans [leverAn:s (el. -A@:s)] subst.
(leverans, leveransen, leveranser, leverans|tiden)
sändning el. avlämning av beställda varor
livrim
(dërgesë ose dorëzim i mallit të porositur)
Sammansättningar
 • leverans|tid leverans|tidenkohë e livrimit
livs|tid [²lIf:sti:d] subst.
(livs|tid, livstiden)
den tid man lever, levnad
jetë
(koha sa jeton një qenie e gjallë, vitet e jetës)
Uttryck
 • sitta inne på livstid ("sitta i fängelse med den svenska lagens strängaste straff")vuaj dënimin me burgim të përjetshëm
medel|tid [²mE:delti:d] subst.
(medel|tid, medeltiden)
århundradena mellan 1000-talet och 1500-talet (när det gäller Norden)
mesjetë
(shekujt mes viteve 1 000 e deri më 1 500 (në shtetet Skandinave))
middag [mId:a(:g)] subst.
(middag, middagen, middagar, middags|tiden)
tid omkring kl 12 på dagen
mesditaë
(kohë rreth orës 12 të ditës)
Exempel
 • temperaturen var på middagen +10 gradertemperatura e mesditës ishte +10 gradë Cencius
Sammansättningar
 • förmiddagparadite
 • middags|tid middags|tidendrekë, kohë e drekës
Extra
mål|tid [²mÅ:lti:d] subst.
(mål|tid, måltiden, måltider)
tillfälle då man äter mat
racion ngrënieje ("edhe për ushqimin")
(kohë ngrënieje)
Extra
natte|tid [²nAt:eti:d] adv.
(natte|tid)
om nätterna
natën
(gjatë natës, netëve)
noll|tid [²nÅl:ti:d] subst.
pionjär [pionjÄ:r] subst.
(pionjär, pionjären, pionjärer, pionjär|arbetet, pionjär|tiden)
föregångare
pionier
(pararendës -i, ja)
Sammansättningar
 • pionjär|arbete pionjär|arbetetpunë pararendëse (pionieri), punë eksperimentale
 • pionjär|tid pionjär|tidenperiudhë eksperimentale
preskription [preskrip$O:n] subst.
(preskription, preskriptionen, preskriptioner)
det att preskribera ett brott
parashkrim
(mosdënim për një vepër penale pasi ka kaluar një kohë e caktuar që parashihet në ligj, çlirim nga akuza për një krim)
Sammansättningar
 • preskriptions|tidkohë e parashkrimit të një vepre penale
prövar [²prÖ:var] verb
(prövar, prövade, prövat, pröva, prövo|tiden)
utföra prov (på), försöka
<A prövar x/att + INF>
provoj
(eksperimentoj)
Exempel
 • pröva en ny metodprovoj një metodë të re
 • pröva sig framgjej rrugën me hamendje
Sammansättningar
 • prövo|tid prövo|tidenkohë e marrjes në provë
punkt [pu@:kt] subst.
(punkt, punkten, punkter)
plats, läge
pikë, vend
(pozitë, gjendje)
Exempel
 • vi har kommit till en punkt där ingen återvändo är möjligne kemi arritur në një pikë, ku nuk kemi mundësi për kthim prapa
Sammansättningar
 • tyngdpunktqendër e rëndesës, qendër e gravitetit
 • tidpunktmoment
 • samlingspunktvendtakim
 • utgångspunktpikënisje
respit [respI:t] subst.
(respit, respiten, respiter, respit|tiden)
uppskov, anstånd
pezullim i përkohshëm
Exempel
 • få en månads respit med betalningenpezullohem një muaj nga puna kundrejt pagesës
Sammansättningar
 • respit|tid respit|tidenafat i shlyrjes (së borxhit)
rusning [²rU:sni@] subst.
(rusning, rusningen, rusningar, rusnings|tiden)
det att rusa
rendje ("veçanërisht për një kërkesë të madhe për diçka")
(nturravrap, xitim)
Exempel
 • rusning efter biljetterkërkesë e madhe për bileta
Sammansättningar
 • rusnings|tid rusnings|tidenpiku i qarkullimit, orët e ngarkesës më të madhe në trafik
sommar|tid [²sÅm:ar+ti:d] subst.
(sommar|tid, sommartiden)
framflyttning av klockan en timme under sommarhalvåret
orë verore
(lëvizje e orës një orë para gjatë gjysmës së vitit në stinën e verës)
tabell [tabEl:] subst.
(tabell, tabellen, tabeller)
överskådlig och systematisk uppställning av sifferuppgifter eller andra fakta, översikt
tabelë
(pasqyrë përmbledhëse)
Sammansättningar
 • tidtabelltabelë e orarit (të udhëtimeve etj.)
 • multiplikationstabelltabelë e shumëzimit
Extra
telefon|tid [²telefÅ:nti:d] subst.
(telefon|tid, telefontiden, telefontider)
speciellt angiven tid då någon (myndighet o dyl) tar emot telefonsamtal
kohë e bisedës telefonike
Exempel
 • telefontid mellan 8 och 10kohë për thirrje telefonike është nga ora tetë deri në orën dhjetë
tid|lön [²tI:dlö:n] subst.
(tid|lön, tidlönen, tidlöner)
lön som beror på den tid man arbetar
pagë me orë pune
Motsatser: ackordslön
tidlös [²tI:dlö:s] adj.
(tidlös, tidlöst, tidlösa)
oberoende av tiden; oberoende av modets växlingar
përjetsh/ëm (i), -me (e)
(përhersh/ëm (i), -me (e), pakushtëzuar (i,e) në kohë, papërcaktuar (i,e) në kohë)
tid|punkt [²tI:dpu@:kt] subst.
(tid|punkt, tidpunkten, tidpunkter)
bestämt ögonblick, tillfälle
çast
(moment)
Exempel
 • vid denna tidpunktnë këtë çast
 • vid tidpunkten för bankrånetnë kohën e plaçkitjes së bankës
tid|rymd [²tI:drym:d] subst.
(tid|rymd, tidrymden, tidrymder)
sammanhängande tidsperiod
hapësirë kohore
(kohë, periudhë)
tid|skrift [²tI:dskrif:t] subst.
(tid|skrift, tidskriften, tidskrifter)
skrift som utkommer med längre mellanrum än en tidning och som inte direkt ägnas nyhetsförmedling
revistë
tid|tabell [²tI:dtabel:] subst.
(tid|tabell, tidtabellen, tidtabeller)
tabell över när tåg, bussar etc går
tabelë oraresh ("edhe në kuptimin e përgjithshëm "orari, skema e orarit"")
((për trenat, autobusët e avionët))
tid|tagare [²tI:dta:gare] subst.
(tid|tagare, tidtagaren, tidtagare, tidtagarna)
person som mäter tiden
kronometrues-i
((në sport))
Sammansättningar
 • tidtagar|urkohëmatës, kronometër
Avledningar
 • tidtagningkohëmatje, kronometrim
tid|vatten [²tI:dvat:en] subst.
(tid|vatten, tidvattnet)
regelbundna ändringar i havets vattenstånd (på grund av månens inverkan)
batica e zbatica e detit
(ndryshimet e nivelit të ujit të detit nën ndikimin e veprimit të hënës)
ungdom [²U@:dom:] subst.
(ungdom, ungdomen, ungdomar, ungdoms|tiden)
den tid då man är ung
rini ("edhe si em. kol. "të rinj, një masë e madhe të rinjsh"")
(koha e rinisë)
Exempel
 • dagens ungdomrinia e sotme
Sammansättningar
 • ungdoms|tid ungdoms|tidenditët e rinisë, djalëri, moshë djaloshare
uppsägnings|tid [²Up:sej:ni@sti:d el. -sä:gni@sti:d] subst.
(uppsägnings|tid, uppsägningstiden, uppsägningstider)
tid från uppsägningen till dess att avtalet upphör
periudhë e njoftimit
((mbi shkëputjen e marrëdhënieve në punë))
ur|tid [²U:r+ti:d] subst.
(ur|tid, urtiden, urtids|djuret)
jordens äldsta tid
parahistori
(kohë e lashtë, periudhë parahistorike)
Sammansättningar
 • urtids|djur urtids|djuretkafshët parahistorike
 • urtidalashtë (i,e), moç/ëm (i), -me (e)
varv [var:v] subst.
(varv, varvet, varv, varven, varv|tiden)
rörelse i cirkel
rrotullim ("veçanërisht për disa pista "të rrumbullakta"")
(rreth)
Exempel
 • springa ett varvbëj një xhiro me vrap
 • motorn kommer upp i varvmotori ndizet me manivelë
 • toppvarvxhiro e fundit
Uttryck
 • mellan varven ("under uppehåll i aktivitet")në ndalim, gjatë pushimeve, në pauzat gjatë një aktivitetit
Sammansättningar
 • träningsvarvxhiro vrapi për stërvitje
 • varv|tid varv|tidenkohë e rrotullimit
vinter [vIn:ter] subst.
(vinter, vintern, vintrar, vinter|lovet, vinter|mössan)
den kallaste årstiden
dimër
(stina më e ftohtë e vitit)
Sammansättningar
 • vinter|lov vinter|lovetpushimet dimërore
 • vinter|mössa vinter|mössankësulë dimri, kapele dimri
 • vinter|däckgomë dimri
 • vinter|tiddimër, periudhë e dimrit
 • vargavinterdimër i ashpër
vänte|tid [²vEn:teti:d] subst. jämför väntar 1
(vänte|tid, väntetiden, väntetider)
den tid det tar att vänta
kohë e pritjes
(afati i pritjes)
års|tid [²Å:r+sti:d] subst.
(års|tid, årstiden, årstider)
tid på året (sommar, höst, vinter, vår)
stinë
((verë, vjeshtë, dimër, pranverë))
Extra
övergång [²Ö:vergå@:] subst.
(övergång, övergången, övergångar, övergångs|perioden)
det att passera från en punkt till en annan, växling, byte
kalim
(ndryshim, ndërrim)
Exempel
 • övergång till högertrafikkalim në anën e djathtë të trafikut
Sammansättningar
 • järnvägsövergångndryshim i lidhjes hekurudhore
 • övergångs|period övergångs|periodenperiudhë kalimtare (tranzicioni) periudhë e përkohshme
 • övergångs|bestämmelsedispozitë e përkohshme
 • övergångs|tidkohë kalimtare, periudhë tranzitore
övertid [²Ö:ver+ti:d] subst.
(övertid, övertiden, övertids|arbetet, övertids|ersättningen)
arbetstid utöver den normala
punë jashtë orarit
(shtesë (plotësuese))
Exempel
 • arbeta övertidbëj punë jashtë orarit (zyrtar)
Sammansättningar
 • övertids|arbete övertids|arbetetpunë jashtë orarit (të punës)
 • övertids|ersättning övertids|ersättningenshpërblim për punë jashtë orarit (të punës)