Mobi
+
terapi [terapI:] subst.
(terapi, terapien, terapier)
behandling av fysisk el. psykisk sjukdom
terapi
(trajtim mjekësor i sëmundjeve fizike ose psikike)
Exempel
 • gå i terapijam në terapi, i nënshtrohem terapisë
Sammansättningar
 • sysselsättningsterapiterapi profesionale
arbets|terapi [²Ar:be:tsterapi:] subst.
(arbets|terapi, arbetsterapien)
rörelse- och funktionsträning i det dagliga livets aktiviteter
terapi pune
familj [famIl:j] subst.
(familj, familjen, familjer, familje|medlemmen)
föräldrar och barn; hushåll
familje
Sammansättningar
 • trebarnsfamiljfamilje me tre fëmijë
 • familje|medlem familje|medlemmenpjesëtar i familjes
 • familje|bilveturë e familjes
 • familje|terapiterapi familjare
Extra
grupp [grup:] subst.
(grupp, gruppen, grupper, grupp|arbetet, grupp|medlemmen, grupp|terapin)
samling personer som hör ihop
grup ("fig. grumbull objektesh së bashku")
(grumbull)
Exempel
 • en grupp skolbarnnjë grup nxënësish
 • en grupp inom företagetnjë grup i ndërmarrjes
Sammansättningar
 • studiegruppgrup studimor
 • intressegrupplob, grup ndikues
 • soffgruppkompleks kolltukësh
 • socialgruppgrup social
 • blodgruppgrup gjaku
 • grupp|arbete grupp|arbetetpunë në grup
 • grupp|medlem grupp|medlemmenanëtar grupi
 • grupp|terapi grupp|terapinterapi në grup
psykoterapi [psy:koterapI:] subst.
(psykoterapi, psykoterapien)
behandling av psykiska störningar med t ex (grupp)samtal, psykoanalys, hypnos
psikoterapi
(mjekim i sëmundjeve psikike duke vepruar në psikikën e të sëmurit me fjalë qetësuese, me anë të hipnozës etj.)
samtal [²sAm:ta:l] subst.
(samtal, samtalet, samtal, samtalen, samtals|terapin)
muntligt utbyte av tankar
bisedë ("veçanërisht për bisedë telefonike")
(kuvendim)
Exempel
 • ett givande samtalnjë bisedë frytdhënëse
 • ett samtal från Stockholmnjë bisedë (telefonike) nga Stokholmi
Sammansättningar
 • samtals|terapi samtals|terapinterapi gojore