Mobi
+
arbets|terapeut [²Ar:be:tsterapev:t] subst.
(arbets|terapeut, arbetsterapeuten, arbetsterapeuter)
person som t ex på sjukhus och sjukhem arbetar efter ordination av läkare med bl a rörelse- och funktionsträning och träning i det dagliga livets aktiviteter för att hjälpa patienten till en meningsfull tillvaro
terapist pune
terapeut [terapEv:t el. -pEf:t] subst.
(terapeut, terapeuten, terapeuter)
person som yrkesmässigt utför terapi
terapeut