Mobi
+
anföring [²An:fö:ri@] subst.
(anföring, anföringen, anföringar)
(direkt) citat från någons tal
citim
(përsëritje në ligjëratë të drejtë e thënieve të dikujt (si provë në gjyq))
Sammansättningar
 • anförings|teckenthonjëza (shenjë pikësimi)
citat|tecken [²sitA:tek:en] subst.
(citat|tecken, citattecknet, citattecken, citattecknen)
tecknen " " som omger citat el. direkt anföring
thonjëza
((shenjë pikësimi))
fråge|tecken [²frÅ:getek:en] subst.
(fråge|tecken, frågetecknet, frågetecken, frågetecknen)
skiljetecknet ?
pikëpyetje
(shenjë pikësimi)
förtecken [²fÖ:r+tek:en] subst.
(förtecken, förtecknet, förtecken, förtecknen)
nottecken som anger höjning, sänkning el. återställning av toner
çelës muzikor që përcakton tonalitetin ("fig. "shenjë"")
Exempel
 • ett partiprogram med fascistiska förteckennjë program partiak me shenja fashiste
klar|tecken [²klA:r+tek:en] subst.
(klar|tecken, klartecknet, klartecken, klartecknen)
tecken el. signal att allt är klart
dritë ("fig. "leje (për të filluar diçka)"")
(leje, shenjë ose sinjal se gjithçka është gati)
Exempel
 • myndigheterna har gett klartecken till byggetautoritetet kanë dhënë lejen për ndërtimin
kors|tecken [²kÅr+s:tek:en] subst.
(kors|tecken, korstecknet, korstecken, korstecknen)
kors tecknat med handen i luften (kristen symbol)
shenja e kryqit ("përdoret kryesisht nga katolikët")
(kryq)
Exempel
 • göra korsteckenbëj shenjën e kryqit, bëj kryqin, ryqohem
känne|tecken [²cEn:etek:en] subst.
(känne|tecken, kännetecknet, kännetecken, kännetecknen)
utmärkande drag
shenjë
(karakteristikë, shenjë dalluese)
likhets|tecken [²lI:khe:tstek:en] subst.
(likhets|tecken, likhetstecknet, likhetstecken, likhetstecknen)
tecknet =
shenjë barazimi
not [no:t] subst.
(not, noten, noter)
tecken för en ton
notë
(shenjë muzikore)
Exempel
 • spela efter noterluaj (në një instrument) sipas notave
Uttryck
 • vara med på noterna ("förstå och acceptera det som någon föreslår")luaj sipas notave, hedh këmbën sipas valles ("kuptoj dhe pranoj diçka")
Sammansättningar
 • not|teckenshena e një tingulli, nota muzikore
Extra
skilje|tecken [²$Il:jetek:en] subst.
(skilje|tecken, skiljetecknet, skiljetecken, skiljetecknen)
t ex punkt, komma, utropstecken, frågetecken (.,!?)
shenjë e pikësimit
(p. sh. pikë, presje, pikë çuditje, pikëpyetje (.,!?))
tecken [tEk:en] subst.
(tecken, tecknet, tecken, tecknen)
kroppsrörelse, gest
shenjë
(gjest)
Exempel
 • han gjorde tecken åt mig att stannaai më bëri shenjë të ndaloja
Sammansättningar
 • teckenspråkgjuhë e shenjave
tecken [tEk:en] subst.
(tecken, tecknet, tecken, tecknen)
skriven figur som är symbol för något
shenjë
(simbol, shkronjë)
Exempel
 • kinesiska teckensimbole (shkronja) kineze
Sammansättningar
 • skrivteckenshkronja, gërma
Extra
tecken [tEk:en] subst.
(tecken, tecknet, tecken, tecknen)
symptom
shenjë
(simptomë)
Exempel
 • ett tecken på förbättringnjë shenjë përmirësimi
 • alla tecken tyder på att vi förlorar matchentë gjithë shenjat tregojnë se ne do ta humbasim ndeshjen
 • visa tecken på trötthettregojnë shenja lodhje
 • ett tidens teckennjë shenjë e kohës
Sammansättningar
 • hälsoteckenshenjë shëndeti, simptoma shëndeti
utrops|tecken [²U:tro:pstek:en] subst.
(utrops|tecken, utropstecknet, utropstecken, utropstecknen)
skiljetecknet !
pikëçuditje
(shenjë pikësimi (!))