Mobi
+
teater [teA:ter] subst.
(teater, teatern, teatrar, teater|scenen)
uppförande av skådespel
teatër ("edhe për ndërtesën e teatrit")
(interpretimi i një vepre dramaturgjike)
Exempel
 • gå på teaternshkoj në teatër
Uttryck
 • spela teater ("förställa sig")luaj teatër
Sammansättningar
 • stadsteaterteatër i qytetit
 • teater|scen teater|scenenskenë e teatrit
 • teater|kikaredylbi teatri
Extra
amfiteater [²Am:fitea:ter] subst.
(amfiteater, amfiteaterteatern, amfiteaterteatrar)
nedsänkt (utomhus)scen med åskådarplatser runtom
amfiteatër
besök [besÖ:k] subst.
(besök, besöket, besök, besöken, besöks|tiden)
påhälsning, visit
vizitë
Exempel
 • vi fick besök av en vänpatëm vizitë nga një mik
 • vid ett besök i Finlandgjatë një vizite në Finlandë
 • ett besök hos tandläkarenvizitë tek dentisti
 • ett besök på långvårdenvizitë në repartin e të sëmurëve kronikë
Sammansättningar
 • teaterbesökvizitë në teatër
 • besöks|tid besöks|tidenkohë e vizitës, orar i vizitave
dekor [dekÅ:r] subst.
(dekor, dekoren, dekorer)
scenbild på teater
dekor, zbukurim
Exempel
 • regi och dekorregji dhe dekor
Sammansättningar
 • teaterdekordekor i teatrit
docka [²dÅk:a] subst.
(docka, dockan, dockor, dock|teatern)
leksak som ser ut som en människa; skyltfigur
kukull
Exempel
 • leka med dockorluaj me kukulla
Sammansättningar
 • skyltdockakukull vitrine, manekinë, eksponat vitrine
 • dock|teater dock|teaternteatër i kukullave
Extra
festival [festivA:l] subst.
(festival, festivalen, festivaler)
(återkommande) festspel
festival
Sammansättningar
 • teaterfestivalfestival teatror
 • filmfestivalfestival i filmit
foajé [foajE:] subst.
(foajé, foajén, foajéer)
förhall
holl
(sallon në hyrje (të një ndërtese))
Sammansättningar
 • hotellfoajéholl i hotelit
 • teaterfoajéholl i teatrit
folk [fål:k] subst.
(folk, folket, folk, folken)
människor, personer
Användning: kollektivt massord
popull, njerëz
(personalitete)
Exempel
 • det var mycket folk på stationenkishte shumë njerëz në stacion
 • han ville få folk att skrattaai donte t'i bënte njerëzit të qeshnin
Sammansättningar
 • teaterfolkpersonalitete të teatrit, botë e teatrit
 • småfolknjerëz të thjeshtë
 • folk|kärpopullor, -e, (i,e) njohur në popull, (i,e) dashur nga njerëzit
 • folk|massashtresa të gjera të popullit
garderob [gar+derÅ:b] subst.
(garderob, garderoben, garderober, garderobs|utrymmet)
utrymme för kläder, klädskåp
gardërobë ("fig. "tërësia e rrobave vetjake të një personi"")
Exempel
 • hänga kläder i garderobenvar rrobat në gardërobë
Sammansättningar
 • teatergarderobgardërobë e teatrit
 • garderobs|utrymme garderobs|utrymmetvendi i gardërobës
Extra
kasper|teater [²kAs:per+tea:ter] subst.
(kasper|teater, kasperteatern, kasperteatrar)
dockteater
teatër kukullash
marionett [marionEt:] subst.
(marionett, marionetten, marionetter, marionetteatern, marionett|regeringen)
docka (som styrs av trådar)
marionetë ("fig. për një person që lejon të vihet nën kontrollin e të tjerëve")
(kukull)
Sammansättningar
 • marionetteater marionetteaternteatër i kukullave
 • marionett|regering marionett|regeringenqeveri marionetash (kukull)
pjäs [pjä:s] subst.
(pjäs, pjäsen, pjäser, pjäs|författaren)
teaterstycke, skådespel
pjesë teatrale
Sammansättningar
 • radiopjäspjesë teatrale radiofonike
 • teaterpjäspjesë teatrale
 • pjäs|författare pjäs|författarendramaturg, shkrimtar dramash
program [progrAm:] subst.
(program, programmet, program, programmen)
(skriven) plan över hur något skall genomföras
program
(plan)
Exempel
 • ett trafikpolitiskt programnjë program i politikës së komunikacionit
 • vad står på programmet i kväll?ç'ka sonte në program? ç'program jepet sonte?
Sammansättningar
 • partiprogramprogram partiak, program i partisë
 • teaterprogramprogram i teatrit
 • hjälpprogramprogram ndihme
 • program|skriftprogram politik (i një partie)
recensent [resensEn:t] subst.
(recensent, recensenten, recensenter)
person som recenserar
recensues-i
(kritik-u)
Sammansättningar
 • teaterrecensentrecenzues teatri
stycke [²stYk:e] subst.
(stycke, stycket, stycken, styckena)
bit (av något större), del
pjesë ("në sh. "ekzemplar"")
(copë)
Exempel
 • ett stycke kulturhistorianjë pjesë e historisë kulturore
 • komma ett stycke på vägbëj një pjesë të punës, realizoj një pjesë të punës
 • fem stycken äpplenpesë kokrra mollë
Sammansättningar
 • teaterstyckepjesë teatrale, pjesë dramatike
 • arbetsstyckecopë pune; punë e dhënë me copë
 • köttstyckecopë mishi