Mobi
+
sköns|taxering [²$Ö:nstakse:ri@] subst.
(sköns|taxering, skönstaxeringen, skönstaxeringar)
en uppskattning av en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet som skattemyndigheten gör
vlerësim i posaçëm taksimi
taxerar [taksE:rar] verb
(taxerar, taxerade, taxerat, taxera, taxeringen)
fastställa (inkomst etc) för beräkning av skatt
<A taxerar x/B>
tatoj ("në kuptim të përgjithshëm "vlerësoj, çmoj"")
(vë taksë)
Exempel
  • taxerad inkomsttaksë mbi të ardhurat
Avledningar
  • taxering taxeringencaktim i tatimit