Mobi
+
artonhundra|tal [²A:r+tånhundrata:l] subst.
(artonhundra|tal, artonhundratalet)
1800-tal
shekulli i nëntëmbëdhjetë
(viti 1800)
Exempel
 • på artonhundrataletnë shekullin e nëntëmbëdhjetë
brand|tal [²brAn:dta:l] subst.
(brand|tal, brandtalet, brandtal, brandtalen)
eggande tal
fjalim i zjarrtë
flertal [²flE:r+ta:l] subst.
(flertal, flertalet)
majoritet; många, åtskilliga
shumicë
(pjesë dërrmuese, pjesë më e madhe)
flertal [²flE:r+ta:l] subst.
(flertal, flertalet)
plural form
numër shumës
(shumës (gram.))
före|tal [²fÖ:reta:l] subst.
(före|tal, företalet, företal, företalen)
förord
parathënie
(hyrje (e një libri, fjalimi))
högtid [²hÖ:gti:d (el. ²hÖk:-)] subst.
(högtid, högtiden, högtider, högtids|stunden, högtidstalet)
tidpunkt som firas på ett värdigt sätt
e kremte
(ditë e madhe, festë, ceremoni)
Sammansättningar
 • sorgehögtidditë zie
 • bröllopshögtidceremoni e martesës
 • högtids|stund högtids|stundenmoment i madh, moment (çast) solemn
 • högtidstal högtidstaletfjalim solemn
invigning [²In:vi:gni@] subst.
(invigning, invigningen, invigningar, invignings|talet)
ceremoni då någon el. något invigs
përurim, inaugurim
Sammansättningar
 • biskopsinvigningceremoni e emërtimit të një peshkopi
 • biblioteksinvigninginaugurim i bibliotekës
 • invignings|tal invignings|taletfjalë e rastit, fjalim përurimi
jungfru- [²jU@:fru-] förled
(jungfru-, jungfru|resan, jungfru|talet)
som inträffar för första gången
virgjër (e)
(parë (i,e), që ndodh për herë të parë)
Sammansättningar
 • jungfru|resa jungfru|resanudhëtim i parë
 • jungfru|tal jungfru|taletfjalim (diskutimi) i parë
medel|tal [²mE:delta:l] subst.
(medel|tal, medeltalet, medeltal, medeltalen)
summan av ett antal värden dividerad med antalet värden; genomsnitt
mesatarja
(vlera mesatare që del nga pjesëtimi i një shume me numrin e të mbledhshmëve të saj)
tal [ta:l] subst.
(tal, talet, tal, talen)
det att tala, förmåga att tala
folurit (të)
(aftësia për të folur)
Exempel
 • man måste behärska språket i tal och skriftgjuha duhet zotëruar në të folur dhe në të shkruar
Uttryck
 • på tal om ("apropå") någotmeqë ra fjala
 • komma till tals ("få möjlighet till ett samtal") med någonhyj në bisedë me dikë
 • föra något på tal ("börja prata om något")ngre diçka për diskutim, filloj të flas për diçka
tal [ta:l] subst.
(tal, talet, tal, talen)
muntligt framträdande inför publik
fjalë, fjalim
Exempel
 • hålla talmbaj fjalim
Sammansättningar
 • tacktalfjalë falënderimi
tal [ta:l] subst.
(tal, talet, tal, talen)
matematiskt begrepp, antal
numër
Exempel
 • udda och jämna talnumra çift dhe (numra) tek
Uttryck
 • i runda tal ("cirka")afërsisht, përafërsisht, rreth
Sammansättningar
 • 1900-talshekull i njëzetë
Avledningar
 • tusentalsme mijëra, mijëra
tal [ta:l] subst.
(tal, talet, tal, talen)
räkneexempel, räkneuppgift
detyrë matematike
(ushtrim matematikor)
Exempel
 • jag klarade bara ett tal på skrivningenunë zgjidha vetëm një ushtrim në provimin e matematikës
tio [²tI:o] räkn.
(tio, tiotalet)
10
dhjetë
Sammansättningar
 • tiotal tiotaletdhjetëra, me dhjetëra
Extra
åttio [²Åt:i(o)] räkn.
(åttio, åttio|talet)
80
Variantform: åtti
tetëdhjetë
Sammansättningar
 • åttio|tal åttio|talet(në) vitet tetëdhjetë