Mobi
+
tal [ta:l] subst.
(tal, talet, tal, talen)
det att tala, förmåga att tala
folurit (të)
(aftësia për të folur)
Exempel
 • man måste behärska språket i tal och skriftgjuha duhet zotëruar në të folur dhe në të shkruar
Uttryck
 • på tal om ("apropå") någotmeqë ra fjala
 • komma till tals ("få möjlighet till ett samtal") med någonhyj në bisedë me dikë
 • föra något på tal ("börja prata om något")ngre diçka për diskutim, filloj të flas për diçka
tal [ta:l] subst.
(tal, talet, tal, talen)
muntligt framträdande inför publik
fjalë, fjalim
Exempel
 • hålla talmbaj fjalim
Sammansättningar
 • tacktalfjalë falënderimi
tal [ta:l] subst.
(tal, talet, tal, talen)
matematiskt begrepp, antal
numër
Exempel
 • udda och jämna talnumra çift dhe (numra) tek
Uttryck
 • i runda tal ("cirka")afërsisht, përafërsisht, rreth
Sammansättningar
 • 1900-talshekull i njëzetë
Avledningar
 • tusentalsme mijëra, mijëra
tal [ta:l] subst.
(tal, talet, tal, talen)
räkneexempel, räkneuppgift
detyrë matematike
(ushtrim matematikor)
Exempel
 • jag klarade bara ett tal på skrivningenunë zgjidha vetëm një ushtrim në provimin e matematikës
artonhundra|tal [²A:r+tånhundrata:l] subst.
(artonhundra|tal, artonhundratalet)
1800-tal
shekulli i nëntëmbëdhjetë
(viti 1800)
Exempel
 • på artonhundrataletnë shekullin e nëntëmbëdhjetë
brand|tal [²brAn:dta:l] subst.
(brand|tal, brandtalet, brandtal, brandtalen)
eggande tal
fjalim i zjarrtë
flertal [²flE:r+ta:l] subst.
(flertal, flertalet)
majoritet; många, åtskilliga
shumicë
(pjesë dërrmuese, pjesë më e madhe)
flertal [²flE:r+ta:l] subst.
(flertal, flertalet)
plural form
numër shumës
(shumës (gram.))
få|tal [²fÅ:ta:l] subst.
(få|tal, fåtalet)
litet antal
pak, disa, ca
Exempel
 • ett fåtal platser återstårka edhe ca vende
före|tal [²fÖ:reta:l] subst.
(före|tal, företalet, företal, företalen)
förord
parathënie
(hyrje (e një libri, fjalimi))
högtid [²hÖ:gti:d (el. ²hÖk:-)] subst.
(högtid, högtiden, högtider, högtids|stunden, högtidstalet)
tidpunkt som firas på ett värdigt sätt
e kremte
(ditë e madhe, festë, ceremoni)
Sammansättningar
 • sorgehögtidditë zie
 • bröllopshögtidceremoni e martesës
 • högtids|stund högtids|stundenmoment i madh, moment (çast) solemn
 • högtidstal högtidstaletfjalim solemn
invigning [²In:vi:gni@] subst.
(invigning, invigningen, invigningar, invignings|talet)
ceremoni då någon el. något invigs
përurim, inaugurim
Sammansättningar
 • biskopsinvigningceremoni e emërtimit të një peshkopi
 • biblioteksinvigninginaugurim i bibliotekës
 • invignings|tal invignings|taletfjalë e rastit, fjalim përurimi
jungfru- [²jU@:fru-] förled
(jungfru-, jungfru|resan, jungfru|talet)
som inträffar för första gången
virgjër (e)
(parë (i,e), që ndodh për herë të parë)
Sammansättningar
 • jungfru|resa jungfru|resanudhëtim i parë
 • jungfru|tal jungfru|taletfjalim (diskutimi) i parë
medel|tal [²mE:delta:l] subst.
(medel|tal, medeltalet, medeltal, medeltalen)
summan av ett antal värden dividerad med antalet värden; genomsnitt
mesatarja
(vlera mesatare që del nga pjesëtimi i një shume me numrin e të mbledhshmëve të saj)
organ [årgA:n] subst.
(organ, organet, organ, organen)
kroppsdel el. växtdel som tjänar ett speciellt syfte
organ
(pjesë e trupit të qenieve të gjalla ose pjesë e bimëve)
Exempel
 • inre organorganet e brendshme
 • livsviktiga organorgane jetike
Sammansättningar
 • matsmältningsorganorgan i aparatit tretës
 • talorganorgan i të folurit
tal|bok [²tA:lbo:k] subst.
(tal|bok, talboken, talböcker)
en bok som lästs in på ljudband eller kassett för att synskadade ska kunna få ta del av den
libër i incizuar
(libër i incizuar në shirit magnetofoni ose kasetë për personat me probleme në shqisat e të parit)
tal|för [²tA:lfö:r] adj.
(tal|för, talfört, talföra)
som har lätt att tala, pratsam
fjalaman, -e
(gojëtar, -e, llafazan, -e)
talja [²tAl:ja] subst.
(talja, taljan, taljor)
lyftanordning med lina mellan två block
çikrik
tal|kör [²tA:lkö:r] subst.
(tal|kör, talkören, talkörer)
grupp som samtidigt säger samma sak
kor-i
(grup që në të njëjtën kohë thotë të njëjtën gjë)
tal|man [²tA:lman:] subst.
(tal|man, talmannen, talmän, talmännen)
ordförande i riksdagen
kryetar parlamenti
tal|pedagog [²tA:lpedagå:g] subst.
(tal|pedagog, talpedagogen, talpedagoger)
person som undervisar i talteknik
mësues i fonetikës
(arsimtar i cili punon në largimin e të metave dhe të çrregullimeve të të folurit)
tal|rik [²tA:lri:k] adj.
(tal|rik, talrikt, talrika)
som finns i stort antal
shumtë (i,e)
(madh (i) në numër)
tal|språk [²tA:lsprå:k] subst.
(tal|språk, talspråket, talspråk, talspråken)
vardagligt, talat språk
gjuhë e folur
Motsatser: skriftspråk
tal|tidning [²tA:lti:dni@] subst.
(tal|tidning, taltidningen, taltidningar)
nyheter, konsumentupplysning och särskild synskadeinformation som lästs in på kassett för synskadade
gazetë e incizuar
(lajme, reklama për konsumatorët dhe veçanërisht informacione të inçizuara në shirit magnetofoni a kasetë për personat me probleme në shqisat e të parit)
teknik [teknI:k] subst.
(teknik, tekniken, tekniker)
praktiskt arbetssätt
teknikë
(metodë pune praktike)
Exempel
 • det krävs en viss teknik för att få upp dörrenpër të hapë derën duhet teknikë e veçantë
Sammansättningar
 • talteknikushtrim i të folurit
tio [²tI:o] räkn.
(tio, tiotalet)
10
dhjetë
Sammansättningar
 • tiotal tiotaletdhjetëra, me dhjetëra
Extra
åra|tal [²Å:rata:l] subst.
år|tal [²Å:r+ta:l] subst.
(år|tal, årtalet, årtal, årtalen)
den siffra som anger år (efter en viss tideräkning)
viti
Exempel
 • årtalet 1984viti 1984
åttio [²Åt:i(o)] räkn.
(åttio, åttio|talet)
80
Variantform: åtti
tetëdhjetë
Sammansättningar
 • åttio|tal åttio|talet(në) vitet tetëdhjetë