Mobi
+
takt [tak:t] subst.
(takt, takten, takt|känslan)
känsla för vad som passar i olika situationer, hänsyn
takt
(mirësjellje, kujdesje)
Sammansättningar
 • takt|känsla takt|känslanndjenjë takti
 • takt|fullkujdessh/ëm (i), -me (e), me takt
takt [tak:t] subst.
(takt, takten, takter)
tempo, hastighet
ritëm
(temp, shpejtësi)
Exempel
 • öka taktenrris shpejtësinë
Sammansättningar
 • tillväxttaktritmi i rritjes së popullsisë
 • arbetstakttempi (ritmi) i punës
takt [tak:t] subst.
(takt, takten, takter)
rytmisk växling i musik eller vers
rit/ëm-mi ("edhe për njësi më të vogla ritmike")
Sammansättningar
 • fyrtaktritmi i katërt
 • valstaktritmi i valsit
 • takt|fastritmik, -e
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
inflation [infla$O:n] subst.
(inflation, inflationen, inflations|takten)
försämring av penningvärdet beroende på dålig balans mellan köpkraft och tillgång på varor
inflacion
Exempel
 • ökad inflationinflacion i rritur
Sammansättningar
 • inflations|takt inflations|taktenpërqindje e inflacionit, normë e rritjes së inflacionit
pinne [²pIn:e] subst.
(pinne, pinnen, pinnar)
smalt och kort trästycke
shkop
(thupër)
Uttryck
 • stel som en pinne ("mycket stel")si hu gardhi ("shumë (i,e) ngrirë, shumë (i,e) ngurtë")
Sammansättningar
 • träpinneshkop druri
 • taktpinneshkop i dirigjentit
 • pekpinneshkop tregues
takt|full [²tAk:tful:] adj.
(takt|full, taktfullt, taktfulla)
finkänslig
prekatar, -e
(me takt)
takt|lös [²tAk:tlö:s] adj.
(takt|lös, taktlöst, taktlösa)
som saknar finkänslighet
pa takt
(pasjellsh/ëm (i), -me (e), që i mungon takti)
upptakt [²Up:tak:t] subst.
(upptakt, upptakten)
obetonad taktdel (i musik) som inleder en följande takt
masë e patheksuar ("fig. "fillim, prelud"")
((në muzikë))
Exempel
 • talet kom att bli upptakten till årets valrörelsefjalimi u bë preludi i fushatës elektorale të këtij viti
vals [val:s] subst.
(vals, valsen, valser, vals|takten)
en dans i 3/4-takt
vals
(vallëzim në taktin tre të katërtat)
Sammansättningar
 • gammalvalsvals i vjetër
 • vals|takt vals|taktenritëm i valsit