Mobi
+
arbets|tagare [²Ar:be:tsta:gare] subst.
(arbets|tagare, arbetstagaren, arbetstagare, arbetstagarna)
person som säljer sin arbetskraft och är motparten i ett anställningsavtal; arbetare
punëtor
(nëpunës, punëmarrës, punësuar (i,e))
höginkomst|tagare [²hÖ:ginkåm:sta:gare] subst.
(höginkomst|tagare, höginkomsttagaren, höginkomsttagare, höginkomsttagarna)
person med hög inkomst
person me të ardhura të mëdha
inkomst|tagare [²In:kåm:sta:gare] subst.
(inkomst|tagare, inkomsttagaren, inkomsttagare, inkomsttagarna)
person som har inkomst, löntagare
rrogëtar
(punonjës me pagë)
lån|tagare [²lÅ:nta:gare] subst.
(lån|tagare, låntagaren, låntagare, låntagarna)
person som tar el. har tagit ett lån
huamarrës-i
(debitor-i, borxhli-u, personi që merr ose ka marrë hua)
lön|tagare [²lÖ:nta:gare] subst.
(lön|tagare, löntagaren, löntagare, löntagarna)
anställd, arbetstagare
rrogëtar-i
(punësuar-i (i), punëmarrës-i)
mottagare [²mO:ta:gare] subst.
(mottagare, mottagaren, mottagare, mottagarna)
person som tar emot något; adressat
marrës-i
(person që merr diçka)
Motsatser: avsändare
mottagare [²mO:ta:gare] subst.
(mottagare, mottagaren, mottagare, mottagarna)
apparat som tar emot signaler
marrës-i
(aparat që merr sinjale)
Sammansättningar
  • radiomottagareradio-marrës
pris|tagare [²prI:sta:gare] subst.
(pris|tagare, pristagaren, pristagare, pristagarna)
person som har vunnit pris (i en tävling)
laureat
(fitues çmimi (në një garë))
tid|tagare [²tI:dta:gare] subst.
(tid|tagare, tidtagaren, tidtagare, tidtagarna)
person som mäter tiden
kronometrues-i
((në sport))
Sammansättningar
  • tidtagar|urkohëmatës, kronometër
Avledningar
  • tidtagningkohëmatje, kronometrim