Mobi
+
tag [ta:g] subst.
(tag, taget, tag, tagen)
grepp
kapje ("edhe fig.")
(të kapurit)
Exempel
 • ta ett ordentligt tagbëj një kapje të saktë
 • tuffa taglojë e rëndë
Uttryck
 • få tag i (el. på) ("skaffa, hitta") (en taxi)marr, zë, kap (një taksi)
Sammansättningar
 • handtagdorezë, vegjë
tag [ta:g] subst.
(tag, taget, tag, tagen)
en av flera rytmiskt upprepade rörelser
Användning: mest i sms
hov
(goditje, trokitje, rrahje (zemre))
Sammansättningar
 • simtagstil i notit
 • spadtaghapje tokash të reja
 • andetagfrymëmarrje
tag [ta:g] subst.
(tag, taget, tag, tagen)
stund
çast
(moment, një çikë (kohë))
Exempel
 • du kan väl komma ett litet tag?a mund të vish një çikë (tek unë)?
 • för ett bra tag senkohë më parë
Uttryck
 • en i taget ("åt gången")një nga një, secili veç e veç
andetag [²An:deta:g] subst.
(andetag, andetaget, andetag, andetagen)
indragning av luft i lungorna
frymëmarrje
Exempel
 • dra ett djupt andetag!merr frymë thellë!
Uttryck
 • i samma andetag ("samtidigt")në të njëjtën kohë, njëkohësisht
beslag|tar [²beslA:gta:r] verb
(beslag|tar, beslagtog, beslagtagit, beslagtag, beslagtaga)
ta i förvar, konfiskera
<A beslag|tar x>
sekuestroj
(konfiskoj)
Exempel
 • polisen har beslagtagit vapen, ammunition och sprängämnenpolicia ka sekuestruar armë, municione dhe lëndë eksplozive
famn [fam:n] subst.
(famn, famnen, famnar, famntaget)
(öppna) armar och bålens framsida
në krahë
(hopa)
Exempel
 • hålla ett barn i famnenmbaj fëmijën në krahë (hopa)
Sammansättningar
 • famntag famntagetpërqafim
famntag [²fAm:nta:g] subst.
(famntag, famntaget, famntag, famntagen)
omfamning, kram
përqafim
fri|tar [²frI:ta:r] verb
(fri|tar, fritog, fritagit, fritag, fritaga)
lösa, frigöra
<A fri|tar B/sig från x>
liroj
(çliroj)
Exempel
 • frita sig från ansvarçlirohem nga përgjegjësia
förtar sig [för+tA:r+sej] verb
(förtar sig, förtog, förtagit, förtag, förtaga)
överanstränga sig
<A förtar sig>
Användning: ofta med negation
stërmundohem
(lodhem shumë, rraskapitem)
Exempel
 • på det nya jobbet behövde han inte förta signë punën e re atij nuk i duhet të stërmundohet
god|tar [²gO:dta:r] verb
(god|tar, godtog, godtagit, godtag, godtaga)
godkänna, acceptera
<A god|tar x/att+SATS>
pranoj
(miratoj, tumir, pajtohem me)
Exempel
 • godta en höjning av livsmedelsprisernamiratoj rritjen e çmimit të artikujve ushqimorë
hand|tag [²hAn:dta:g] subst.
(hand|tag, handtaget, handtag, handtagen)
grepp, skaft
vjegë
(dorezë, bisht (i një sendi))
Sammansättningar
 • dörrhandtagdorezë dere
 • spadhandtagbisht lopate
Extra
hand|tag [²hAn:ta:g] subst.
(hand|tag, handtaget, handtag, handtagen)
hjälp
ndihmë ("në ligj. e përdit.")
((i) jap një dorë)
Exempel
 • ge mig ett handtag!ma jep një dorë! më ndihmo! ndihmomë!
misstag [²mIs:ta:g] subst.
(misstag, misstaget, misstag, misstagen)
oavsiktligt fel, förbiseende
gabim
((pa qëllim))
Exempel
 • han gjorde det allvarliga misstaget att köra om bilenai bëri gabimin fatal duke parakaluar makinën
 • av misstaggabimisht
misstar sig [²mIs:ta:r+sej] verb
(misstar sig, misstog, misstagit, misstag, misstaga)
ta fel
<A misstar sig>
gaboj
(bëj gabim)
Exempel
 • om jag inte misstar mig så var det på hösten 1970nëse nuk gaboj, kjo ndodhi në vjeshtën e vitit 1970
omhänder|tar [²åmhEn:der+ta:r] verb
(omhänder|tar, omhändertog, omhändertagit, omhändertag, omhändertaga, omhändertagandet)
ta vård om, ta hand om
<A omhänder|tar B>
marr nën mbikëqyrje ("veçanërisht për mbajtje në arrest nga autoritetet përkatëse")
(marr në arrest, marr në mbrojtje, mbaj në ruajtje; (i) heq (dikujt) përkohësisht lirinë)
Exempel
 • en berusad person omhändertogs av polisennjë i dehur u mbajt në arrest nga policia
Avledningar
 • omhändertagande omhändertagandetmarrje nën arrest, heqje e përkohshme e lirisë
paraply [paraplY:] subst.
(paraply, paraplyet, paraplyer, paraply|handtaget)
uppfällbart regnskydd att hålla i handen
ombrellë
(çadër)
Sammansättningar
 • herrparaplyçadër burrash
 • paraply|handtag paraply|handtagetbisht (dorezë e) i çadrës
Extra
spade [²spA:de] subst.
(spade, spaden, spadar, spad|taget)
redskap att gräva med
lopatë ("edhe për vegla të ngjashme")
(bel)
Exempel
 • sätta spaden i jordenfus lopatën në tokë, ngul lopatën në dhe
Sammansättningar
 • spad|tag spad|tagetçarje me lopatë
 • stekspadelopatëz për pjekje
Extra
tar [ta:(ge)r] verb
(tar, tog, tagit, tag, taga)
skaffa sig kontroll över, gripa, fatta
<A tar x>
Variantform: tager
marr ("edhe fig.")
(kap, kuptoj)
Exempel
 • ta tag i spaken!kap levën!
 • ta fatt bollenkap topin
 • hon tog mitt äpple!ajo mori mollën time!
 • jag tar tillbaka detmarr prapë, tërheq sërish
 • ta ansvar för någotmarr përgjegjësinë për diçka
 • ta maktenmarr pushtetin
Uttryck
 • ta del av ("få veta")mësoj (për diçka të ndodhur)
 • över huvud taget ("alls")përgjithësisht, në përgjithësi
 • praktiskt taget ("nästan")praktikisht, faktikisht, në fakt; pothuajse, gati, për pak
tar [ta:(ge)r] verb
(tar, tog, tagit, tag, taga)
röra vid
Variantform: tager
prek
(cik)
Exempel
 • man får inte ta på de utställda föremålenndalohet prekje e objekteve të ekspozuar
tar [ta:(ge)r] verb
(tar, tog, tagit, tag, taga)
använda sig av
<A tar x>
Variantform: tager
marr
Exempel
 • ta bussen till jobbetmarr autobusin për në punë
tar [ta:(ge)r] verb
(tar, tog, tagit, tag, taga)
dröja, uppta (tid)
<x tar + TID>
Variantform: tager
zgjat
Exempel
 • resan tar 20 minuterrruga zgjat njëzet minuta
tar [ta:(ge)r] verb
(tar, tog, tagit, tag, taga)
föra
<A tar x/B + RIKTNING>
Variantform: tager
çoj
Exempel
 • ta någon till sjukhusetçoj dikë në spital
 • ta med sig matsäckmarr me vete ushqim të thatë
tar [ta:(ge)r] verb
tar efter [(²)ta:rEf:ter] verb
(tar efter, tog, tagit, tag, taga)
härma, likna
<A tar efter B/x>
imitoj
(kopjoj, shkërbej)
tar emot [ta:remO:t] verb
(tar emot, tog, tagit, tag, taga, mottagandet)
möta, välkomna
<A tar emot B/x>
pranoj ("edhe fig. "marr, pranoj"")
(marr, pres)
Exempel
 • ta emot gästernapres miqtë
 • ta emot kritikpranoj kritikë
Avledningar
 • mottagande mottagandetpranim, pritje
tar fasta på [²ta:rfAs:tapå:] verb
(tar fasta på, tog, tagit, tag, taga)
lita på; lägga på minnet
<A tar fasta på x/att + S>
mbështetem
(besoj, kam besim tek; mbaj mend, kam parasysh diçka)
Exempel
 • jag tar fasta på ditt löfteunë besoj në premtimin tënd
tar igen sig [ta:rijEn:sej] verb
(tar igen sig, tog, tagit, tag, taga)
vila
<A tar igen sig>
këndellem
(kërpitem, çelitem, marr veten prapë)
tar in [ta:rIn:] verb
(tar in, tog, tagit, tag, taga)
hyra (hotell)rum
<A tar in på x>
buj, vendosem
(strehohem, zë vend, marr dhomë (në hotel))
Exempel
 • ta in på hotellmarr një dhomë në hotel
tar in [ta:rIn:] verb
(tar in, tog, tagit, tag, taga)
bereda plats åt (någon) (på skola, sjukhus etc)
<A tar in B (+ PLATS)>
pranoj
(shtroj, (në shkollë, spital, etj.))
Exempel
 • intagen på sjukhusshtrohem në spital
tar med sig [ta:rmE:dsej] verb
(tar med sig, tog, tagit, tag, taga)
föra med sig
marr me vete
tar miste [²ta:rmIs:te] verb
(tar miste, tog, tagit, tag, taga)
ta fel
<A tar miste på B/x>
gaboj
(lë të kalojë, (më) shpëton (një gabim))
Exempel
 • att hon var glad gick inte att ta miste pånuk mund të mos vihej re se ajo ishte e gëzuar
tar på sig [ta:rpÅ:sej] verb
(tar på sig, tog, tagit, tag, taga)
klä på sig
<A tar på sig x>
Användning: även fast sms i bildlig betydelse
vesh ("fig. "marr përgjegjësinë për, marr përsipër"")
(vishem, mbath)
Exempel
 • ta på sig skjortanvesh këmishën
 • ta på sig ett uppdragmarr përsipër një detyrë
tar reda på [²ta:rE:dapå:] verb
(tar reda på, tog, tagit, tag, taga)
skaffa sig kännedom om
<A tar reda på x/att+SATS/FRÅGESATS>
gjej
(zbuloj, mësoj, marr vesh)
Exempel
 • ta reda på vad biljetterna kostar!merr vesh sesa kushtojnë biletat!
tar sig an [ta:r+sejAn:] verb
(tar sig an, tog, tagit, tag, taga)
ägna sig åt; ta hand om
<A tar sig an B/x>
kujdesem
Exempel
 • hon tog sig an de mindre syskonenajo kujdesej për vëllezërit e motrat më të vegjël
tar sig för [ta:r+sejfÖ:r] verb
(tar sig för, tog, tagit, tag, taga, företagsamt)
göra, sysselsätta sig med
<A tar sig för x/att + INF>
Användning: även fast sms
bëj, ndërmarr
(merrem me (një punë))
Avledningar
 • företagsam företagsamt(i,e) hedhur me iniciativë
tar sig till [ta:r+sejtIl:] verb
(tar sig till, tog, tagit, tag, taga, tilltaget)
göra
<A tar sig till med x/att + INF>
bëj, kryej
Exempel
 • jag vet inte vad jag ska ta mig tillnuk e di se çfarë do bëj
Avledningar
 • tilltag tilltagetaventur/ë-a, punë me rrezik
tar upp [ta:rUp:] verb
(tar upp, tog, tagit, tag, taga)
börja behandla
<A tar upp x>
ngre
(shtroj, parashtroj, paraqes (një çështje))
Exempel
 • författaren tar här upp ett intressant problemshkrimtari po ngre këtu një problem interesant
tar upp [ta:rUp:] verb
(tar upp, tog, tagit, tag, taga)
samla ihop
<A tar upp x>
grumbulloj
(mbledh)
Exempel
 • ta upp beställningarmbledh porositë
tar åt sig [ta:rÅ:tsej] verb
(tar åt sig, tog, tagit, tag, taga)
bli berörd, bli ledsen
<A tar åt sig x>
prekem
(mërzitem, trishtohem)
Exempel
 • du ska inte ta åt dig allt de sägermos u mërzit çka thonë ata, mos e rëndo zemrën me fjalët e tyre
tilltag [²tIl:ta:g] subst.
(tilltag, tilltaget, tilltag, tilltagen)
olämplig eller obetänksam handling, påhitt
rreng
(hile, marifet, shaka pa vend)
vidtar [²vI:dta:r] verb
(vidtar, vidtog, vidtagit, vidtag, vidtaga)
ta till, använda
<A vidtar x>
marr
(ndërmarr)
Exempel
 • vidta åtgärdermarr masa
vidtar [²vI:dta:r] verb
(vidtar, vidtog, vidtagit, vidtag, vidtaga)
följa, ta vid
<x vidtar>
pasoj
(ndjek, vazhdoj, vijoj)
Exempel
 • efter föredraget vidtog en lång diskussionpas ligjëratës u vazhdua me një diskutim të gjatë
våld|tar [²vÅl:dta:r] verb
(våld|tar, våldtog, våldtagit, våldtag, våldtaga)
tvinga sig till samlag med, ta med våld
<A våld|tar B>
përdhunoj
(çnderoj me dhunë)
Exempel
 • flickan blev våldtagen av en maskerad manvajza u përdhunua nga një burrë i maskuar
övertag [²Ö:ver+ta:g] subst.
(övertag, övertaget)
bättre läge, försprång
epërsi
(përparësi, avantazh)
Exempel
 • hon utnyttjade sitt övertagajo shfrytëzoi epërsinë e vet
övertag [²Ö:ver+ta:g] subst.
(övertag, övertaget)
det att överta
kalim pagese ("veçanërisht "paratë që i paguan qiramarrësit të vjetër nga qiramarrësi i ri, kur ky i fundit merr shtëpinë "zakon. para që ia paguan qiramarrësi i ri qiramarrësit të vjetër")
(të marrët (në pronësi))