Mobi
+
arbets|styrka [²Ar:be:tstyr:ka] subst.
(arbets|styrka, arbetsstyrkan, arbetsstyrkor)
alla som arbetar på en arbetsplats
fuqi punëtore
(personel)
själs|styrka [²$Ä:lstyr:ka] subst.
(själs|styrka, själsstyrkan)
viljestyrka, fasthet
fuqi shpirtërore
(forcë morale, qëndresë, qëndrueshmëri)
styrka [²stYr:ka] subst.
(styrka, styrkan, styrkor, styrke|demonstrationen)
kraft (hos en person)
fuqi
(forcë)
Exempel
 • hon visade prov på en enastående själslig styrkaajo dha prova të një fuqie të jashtëzakonshme shpirtërore
Sammansättningar
 • viljestyrkaforcë e vullnetit
 • muskelstyrkaforcë muskujsh
 • styrke|demonstration styrke|demonstrationendemonstrim force
styrka [²stYr:ka] subst.
(styrka, styrkan, styrkor)
procenthalt, grad, intensitet
fuqi
(forcë, intensitet, masë, gradë, shkallë, përqindje)
Exempel
 • en jordbävning av mindre styrkanjë tërmet me fuqi më të vogël
Sammansättningar
 • ljudstyrkafuqi e zërit
 • strömstyrkafuqi e rrymës, intensitet i rrymës
styrka [²stYr:ka] subst.
(styrka, styrkan, styrkor)
militär trupp
trup ushtarak ("edhe për grupe të tjera")
Exempel
 • en fientlig styrkanjë forcë ushtarake e armikut
Sammansättningar
 • flygstyrkaforcë ajrore
 • arbetsstyrkafuqi punëtore
 • polisstyrkaforcë policore
vilje|styrka [²vIl:jestyr:ka] subst.
(vilje|styrka, viljestyrkan)
stark vilja
forcë e vullnetit
(forcë vullneti)
vind [vin:d] subst.
(vind, vinden, vindar, vind|styrkan)
luft i rörelse, blåst
erë
(rrymë ajri që lëviz në drejtime të ndryshme, ajër)
Exempel
 • västlig vinderë perëndimi
 • vinden ökarera po bëhet më e fuqishme
Uttryck
 • lämna någon el. något vind för våg ("utan tillsyn")lë dikë në mëshirën e fatit, lë dikë në mes të katër rrugëve
Sammansättningar
 • motvinderë e kundërt
 • vind|styrka vind|styrkanfuqi e erës