Mobi
+
stopp [ståp:] interj.
(stopp)
stanna!
ndalo! stop!
stopp [ståp:] subst.
(stopp, stoppet, stopp, stoppen, stopp|signalen)
(tillfälligt) avbrott i förlopp
ndalim ("më konkretisht "pengesë, bllokim"")
(ndërprerje, pengim, bllokim)
Exempel
 • få stopp i avloppetbllokim i kanaleve të ujërave të zeza
Uttryck
 • sätta stopp för ("avbryta, hejda")i jap fund diçkaje, ndaloj diçka
Sammansättningar
 • motorstoppndalimi i motorit, avari (prishje) e motorit
 • oljestoppbllokim i naftës
 • stopp|signal stopp|signalensinjal ndalimi
anställning [²An:stel:ni@] subst.
(anställning, anställningen, anställningar, anställnings|stoppet, anställnings|tiden, anställnings|tryggheten)
arbete, jobb, plats, tjänst
punësim
(punë, vend pune)
Exempel
 • ta anställning vid SJhyj në punë në Hekurudhën Suedeze, punësohem në Hekurudhën Suedeze
 • fast anställningpunë e përhershme
Sammansättningar
 • anställnings|stopp anställnings|stoppetndërprerje e punës
 • anställnings|tid anställnings|tidenstazh pune, eksperiencë e punës
 • anställnings|trygghet anställnings|trygghetensiguri punësimi
 • anställnings|bevisdëshmi punësimi
 • anställnings|intervjuintervistë punësimi, intervistë për (të siguruar) një vend pune
 • projekt|anställningpunësim në një projekt
plikt [plik:t] subst.
(plikt, plikten, plikter, plikt|känslan)
inre tvång, skyldighet
detyrë
(obligim)
Exempel
 • fullgöra sina plikterpërmbush detyrat e veta
 • känna något som en pliktndiej diçka si detyrë
 • plikten att ta hand om sina barnobligim (detyr) për t'u kujdesur për fëmijët e vet
Sammansättningar
 • skolpliktdetyrim shkollor
 • värnpliktdetyrim ushtarak
 • stoppliktndalim i detyrueshëm i automjetit
 • tystnadspliktdetyrimi për ruajtjen e sekretit, ruajtje e detyrueshme e sekretit
 • plikt|känsla plikt|känslanndjenjë obligimi
 • plikt|trogenbindur (i,e), respektuesh/ëm (i), -me (e)
prov|stopp [²prO:vståp:] subst.
(prov|stopp, provstoppet, provstopp, provstoppen)
stopp för vissa kärnvapenprov
ndalim i provave të armëve bërthamore
stopp|ur [²stÅp:u:r] subst.
(stopp|ur, stoppuret, stoppur, stoppuren)
klocka för tidtagning
kronometër
(orë për të matur kohën)