Mobi
+
sten [ste:n] subst.
(sten, stenen, stenar, sten|golvet)
(liten lös bit av) bergmaterial
gur
Exempel
 • kasta inte sten på småfåglarna!mos i godisni zogjtë e vegjël me gurë!
Sammansättningar
 • kalkstengur gëlqeror
 • sten|golv sten|golvetdysheme e gurtë, dysheme guri
ansikte [²An:sik:te] subst.
(ansikte, ansiktet, ansikten, ansiktena, ansikts|uttrycket)
framsidan av huvudet
fytyrë
(faqe, çehre)
Uttryck
 • (stå) ansikte mot ansikte ("mittemot, omedelbart inför")(qëndroj) ballë për ballë (sy më sy)
 • (betrakta något som) ett slag i ansiktet("utmaning, grov förolämpning")(konsideroj diçka si) një shuplakë në fytyrë ("si qortim, sharje")
 • bekanta ansikten ("kända personer")fytyra të njohura ("persona të njohur")
 • förlora, tappa ansiktet ("förlora sitt anseende")humbas famën ("humbas autoritetin")
Sammansättningar
 • ansikts|uttryck ansikts|uttrycketshprehje e fytyrës
 • stenansiktefytyrë pa shprehje (e ngurtë si guri)
 • ansikts|maskmaskë fytyre
batteri [baterI:] subst.
(batteri, batteriet, batterier, batteristen)
slagverk i orkester, trummor
bateri
(grup daullesh të mëdha e të vogla, të cilave u bie një muzikant në një orkestër)
Avledningar
 • batterist batteristenbaterist-i
Extra
bauta|sten [bA+otaste:n] subst.
(bauta|sten, bautastenen, bautastenar)
fornnordisk minnessten rest över död person
gur varri
((zakon. i lashtë i popullsisë nordike))
block [blåk:] subst.
(block, blocket, block, blocken)
sammanhängande helhet (av hårt material t ex sten, trä)
lidhje ("fig. "bashkim organizatash, union, bllok"")
(aleancë, bllok, tërësi lidhjesh (materialesh të fortë p.sh. gur, dru))
Exempel
 • politiska blockblloqe politike
Sammansättningar
 • stenblockbllok shkëmbor
 • kommunblocklidhje komunash
brott [bråt:] subst.
(brott, brottet, brott, brotten)
plats där man bryter sten
Användning: mest i sms
gurore
(minierë)
Sammansättningar
 • stenbrottguror/e-ja
 • dagbrottminierë në sipërfaqe
damm [dam:] subst.
(damm, dammet, damm|sugaren)
fint stoft
pluhur
Sammansättningar
 • stendammpluhur guri
 • damm|sugare damm|sugarenfshesë elektrike
död [dö:d] adj.
(död, dött, döda)
som har slutat leva, avliden, livlös
vdekur (i,e)
(ngordhur (i,e), tharë (i,e))
Exempel
 • en död råttanjë mi i ngordhur
 • kungen är dödmbreti vdiq
 • dött loppi nxehtë i madh (që të plasë)
Sammansättningar
 • stendödvdekur (i,e), pa jetë si guri
döv [dö:v] adj.
(döv, dövt, döva, dövheten)
som inte hör, hörselskadad
shurdhët (i,e) ("edhe fig.")
(të qenët shurdh ose me dëgjim të dobët)
Exempel
 • döva barnfëmijë të shurdhër
Uttryck
 • tala för döva öron ("tala utan att någon lyssnar")flas në vesh të shurdhër
Sammansättningar
 • döv|tolkpërkthyes për të shurdhët
 • stendövkrejt i shurdhët
Avledningar
 • dövhet dövhetenshurdhësi, të qenët shurdh
frukt [fruk:t] subst.
(frukt, frukten, frukter)
den del av en växt där fröna finns
pemë, fryt
(syth i bimëve, që zhvillohet e bëhet kokërr)
Sammansättningar
 • stenfruktfryt me bërthamë
fyllerist [fyl:erIs:t] subst.
(fyllerist, fylleristen, fyllerister)
berusad person
pijanec
(pijanik)
Sammansättningar
 • rattfylleristshofer i dehur
gall|sten [²gAl:ste:n] subst.
(gall|sten, gallstenen, gallstens|anfallet)
sjukdom som innebär att det bildas stenar i gallblåsan
gur në tëmth
Sammansättningar
 • gallstens|anfall gallstens|anfalletkrizë e gurëve në tëmth
grav [gra:v] subst.
(grav, graven, gravar, grav|stenen)
plats i marken där en död är begraven; brett dike
varr
(gropë, hendek)
Sammansättningar
 • massgravvarrezë e përbashkët
 • vallgravhendek i thellë (rreth kështjellës, kalasë)
 • grav|sten grav|stenengur varri
haveri [haverI:] subst.
(haveri, haveriet, haverier, haveri|kommissionen, haveristen)
skeppsbrott; förolyckande
anijembytje
(shkatërrim, avari, rrëzim (i avionit))
Sammansättningar
 • flygplanshaverishkatërrim i aeroplanit, avari e avionit
 • haveri|kommission haveri|kommissionenkomision për hetimin e aksidentit
Avledningar
 • haverist haveristenanije e mbytur (fundosur), aeroplan i rrëzuar
hjärta [²jÄr+t:a] subst.
(hjärta, hjärtat, hjärtan, hjärte|sorgen)
förmåga till medkänsla
zemër
(aftësi shpirtërore për ndjenjat: dhembshuri, mëshirë, keqardhje, simpati)
Exempel
 • ett gott hjärtanjë zemër e mirë, një zemër e madhe
 • med glatt hjärtame gëzim
 • i folkets hjärtanë zemër të popullit
Sammansättningar
 • barna|hjärtazemër fëmije
 • sten|hjärtazemërgur
 • faders|hjärtazemër ati
 • hjärte|sorg hjärte|sorgenpikëllim i thellë, hidhërim i madh
hus [hu:s] subst.
(hus, huset, hus, husen)
utrymme där människor, bor, vistas el. förvarar saker
shtëpi
Uttryck
 • hålla hus ("befinna sig")ndodhem, gjendem
 • Folkets hus ("byggnad med allmänna samlingslokaler")Shtëpia e Popullit-pallat me lokale të ndryshme publike ku mblidhen njerëzit
Sammansättningar
 • radhusvarg shtëpish (ngjitur njëra me tjetrën)
 • sjukhusspital
 • stenhusshtëpi me gurë
 • fritidshusshtëpi pushimi për kalimin e kohës së lirë
 • växthusserë
 • varuhusmapo, magazinë
Extra
hörn|sten [²hÖ:r+nste:n] subst.
(hörn|sten, hörnstenen, hörnstenar)
sten i hörnet av grunden till en byggnad
gur themeli ("veçanërisht fig. "pj. kryes. e diçkaje"")
(themeli, baza)
Exempel
 • en hörnsten i argumenteringenbaza e argumentimit
kalk [kal:k] subst.
(kalk, kalken, kalk|stenen)
kalciumoxid och/eller kalciumhydroxid
gëlqere
(oksid kalciumi)
Exempel
 • bränd kalkgëlqere e pashuar
 • släckt kalkgëlqere e shuar
Sammansättningar
 • kalk|sten kalk|stenengur gëlqeror
kuller|sten [²kUl:er+ste:n] subst.
(kuller|sten, kullerstenen, kullerstenar, kullerstens|gatan)
rundad sten för gatubeläggning
gur kalldrëmi
Sammansättningar
 • kullerstens|gata kullerstens|gatanrrugë me kalldrëm
mur [mu:r] subst.
(mur, muren, murar, mur|stenen)
vägg el. inhägnad av sten, tegel etc
mur ("fig. "pengesë, vështirësi"")
Sammansättningar
 • stenmurmur me gurë
 • stadsmurmur i qytetit
 • tullmurbarrierë (pengesa) tarifore
 • mur|sten mur|stenentullë
Extra
njure [²njU:re] subst.
(njure, njuren, njurar, njur|stenen)
kroppsorgan som avskiljer överflödig vätska (vatten, urinämnen etc) från blodet
veshk/ë -a
(organ ku përftohet ujët e hollë)
Sammansättningar
 • njur|sten njur|stenengur në veshka
Extra
runa [²rU:na] subst.
(runa, runan, runor, run|ristningen)
forngermanskt bokstavstecken
shkrim runik ("fig. "nekrologji"")
(runë)
Sammansättningar
 • dödsrunanekrologjia e të vdekurit
 • run|ristning run|ristningenshkrime runike
 • run|stengur varri me shkrim runik
run|sten [²rU:nste:n] subst.
(run|sten, runstenen, runstenar)
minnessten med speciella skrivtecken, runinskrift
rrasë guri
(rrasë guri me mbishkrime runike)
ränn|sten [²rEn:ste:n] subst.
(ränn|sten, rännstenen)
ränna för vatten vid en trottoarkant
kanal kullimi buzë rrugës
Extra
sten- [²stE:n-] förled
(sten-)
mycket
shumë ("në ligj. e përdit.")
(tepër)
Sammansättningar
 • sten|kulshumë zbavitës
 • sten|hårdtepër i fortë
sten|gods [²stE:ngot:s] subst.
(sten|gods, stengodset)
bruksvaror av hårdbränd lera
enë balte
(prodhim gresi)
sten|kaka [²stE:nka:ka] subst.
(sten|kaka, stenkakan, stenkakor)
78-varvs gammal grammofonskiva
pllakë gramafoni ("në ligj. e përdit.")
((me 78 rrotullime))
sten|kast [²stE:nkas:t] subst.
sten|skott [²stE:nskåt:] subst.
(sten|skott, stenskottet, stenskott, stenskotten)
(träff från) sten som kastas på ruta eller lackering upp från väg av bilhjul
goditje me gurë
sten|åldern [²stE:nål:der+n] namn
(sten|åldern)
den äldsta förhistoriska perioden, då redskap gjordes av sten
epokë e gurit
stöte|sten [²stÖ:teste:n] subst.
(stöte|sten, stötestenen, stötestenar)
hinder, svårighet
pengesë
(vështirësi)
tand|sten [²tAn:dste:n] subst.
(tand|sten, tandstenen)
fasta avlagringar på tänderna
gur dhëmbësh
tegel [tE:gel] subst.
(tegel, teglet, tegel, teglen, tegel|huset)
byggnadsmaterial av bränd lera
tullë
Sammansättningar
 • fasadtegeltullë fasade
 • tegel|hus tegel|husetshtëpi me tulla
 • tegel|stentullë
telefonist [telefånIs:t] subst.
(telefonist, telefonisten, telefonister)
person som arbetar i telefonväxel
telefonist
ädel|sten [²Ä:delste:n] subst.
(ädel|sten, ädelstenen, ädelstenar)
vackert och dyrbart mineral som används till smycken
gur i çmuar
ögonsten [²Ö:gånste:n] subst.
(ögonsten, ögonstenen, ögonstenar)
favorit, älskling
dashur (i), -a (e), dritë e syve