Mobi
+
anslag [²An:sla:g] subst.
(anslag, anslaget, anslag, anslagen, anslagsäskandet)
pengar beviljade av stat eller kommun
subvencion
(donacion, grant)
Exempel
 • begära anslag till (el. för) ett projektkërkoj subvencionim për një projekt
Sammansättningar
 • statsanslagsubvencion shtetëror, ndihmë (përkrahje) shtetërore në të holla
 • anslags|äskande anslagsäskandetparashikim shpenzimesh, preventiv
 • anslagsbeviljandeautoritet (shtetëror) që akordon ndihmë (përkrahje) në të holla
förvaltning [förvAl:tni@] subst.
(förvaltning, förvaltningen, förvaltningar, förvaltnings|berättelsen, förvaltnings|chefen)
administration
drejtori
(administratë, administrim, drejtim)
Sammansättningar
 • statsförvaltningadministratë shtetërore
 • förvaltnings|berättelse förvaltnings|berättelsenraport vjetor i bordit të drejtorëve
 • förvaltnings|chef förvaltnings|chefenshef i administratës
kyrka [²cYr:ka] subst.
(kyrka, kyrkan, kyrkor, kyrko|bokföringen, kyrk|dörren)
ett specialbyggt hus för gudstjänster
kishë ("në kuptim të përgjithshëm "komunitet i krishterë"")
Exempel
 • gå i kyrkanshkoj në kishë
Sammansättningar
 • statskyrkakishë shtetërore
 • domkyrkakryekishë, katedrale
 • kyrko|bokföring kyrko|bokföringenregjistri themeltar i shtetasve në kishë
 • kyrk|dörr kyrk|dörrenportë e kishës
Extra
makt [mak:t] subst.
(makt, makten, makter, makt|löst, makt|koncentrationen, makthavaren, makt|kampen)
förmåga och kraft att styra, herravälde
forcë
(fuqi, pushtet)
Exempel
 • med all maktme gjithë fuqinë, me tërë forcën, me të gjitha forcat
 • vanans maktforcë e zakonit
 • komma till maktenvij në pushtet
 • sitta vid maktenmbaj pushtetin
Sammansättningar
 • vapenmaktforcë e armëve, forcë e armatosur
 • makt|lös makt|löstpa pushtet, pafuqish/ëm (i), -me (e), dobët (i,e)
 • makt|balansekuilibër forcash
 • kungamaktpushtet mbretëror
 • statsmaktpushtet shtetëror
 • makt|koncentration makt|koncentrationenpërqendrim i pushtetit
 • makthavare makthavarenpushtetarë, pushtetmbajtës
 • makt|kamp makt|kampenluftë për pushtet
 • makt|övertagandemarrje pushteti
monopol [monopÅ:l] subst.
(monopol, monopolet, monopol, monopolen, monopol|ställningen)
ensamrätt (att sälja varor)
monopol
Exempel
 • företaget har monopol på försäljningen av tobakndërmarrja ka monopol shitjen e duhanit
Sammansättningar
 • statsmonopolmonopol shtetëror
 • monopol|ställning monopol|ställningenpozitë monopoli
stat [sta:t] subst.
(stat, staten, stater)
land (som politisk organisation)
shtet
(vend)
Exempel
 • brittiska statenshtet britanik
Sammansättningar
 • diktaturstatshtet diktatorial
 • rättsstatshtet i së drejtës, shtet juridik
 • stats|chefkryetar shteti, president
stat [sta:t] subst.
(stat, staten, stater, stats|bidraget)
ett lands politiska ledning
Användning: ofta bestämd form
qeveri, shtet
(drejtimi politik i një vendi)
Exempel
 • stat och kommunshteti dhe komuna
 • staten äger en tredjedel av företagetshteti (qeveria) zotëron një të tretën e sipërmarrjes
Sammansättningar
 • stats|bidrag stats|bidragetsubvencion shtetëror
stats|bidrag [²stAt:sbi:dra:g] subst.
(stats|bidrag, statsbidraget, statsbidrag, statsbidragen)
bidrag från staten
subvencion shtetëror
(ndihmë financiare shtetërore)
Exempel
 • företaget överlever tack vare statsbidragensipërmarrja mbijeton në saje të subvencionimit shtetëror
stats|kunskap [²stAt:skun:ska:p] subst.
(stats|kunskap, statskunskapen)
vetenskapen om politik
shkenca politike
(politikologji)
stats|kupp [²stAt:skup:] subst.
(stats|kupp, statskuppen, statskupper)
plötslig (och olaglig) förändring i statsformen
grusht shtet
(puç)
stats|kyrka [²stAt:scyr:ka] subst.
(stats|kyrka, statskyrkan, statskyrkor)
en kyrka som står i nära förbindelse med staten
kishë shtetërore
stats|lös [²stAt:slö:s] adj.
(stats|lös, statslöst, statslösa)
som inte är medborgare i något land
pa shtetësi
(që nuk është shtetas i ndonjë vendi)
stats|makterna [²stAt:smak:ter+na] subst.
(stats|makterna)
regering och riksdag
pushtet shtetëror
(qeveria dhe parlamenti)
stats|man [²stAt:sman:] subst.
(stats|man, statsmannen, statsmän, statsmännen)
framstående politiker
burrë shteti
(shtetar, politikan i shquar)
stats|minister [²stAt:sminis:ter] subst.
(stats|minister, statsministern, statsministrar)
det statsråd som leder regeringens arbete
kryeministër
(kryetar qeverie, kryetar i këshillit të ministrave)
stats|råd [²stAt:srå:d] subst.
(stats|råd, statsrådet, statsråd, statsråden)
medlem i regeringen, minister
ministër, anëtar i kabinetit qeveritar
(anëtar i këshillit të ministrave)
stats|sekreterare [²stAt:sekrete:rare] subst.
(stats|sekreterare, statssekreteraren, statssekreterare, statssekreterarna)
högste ämbetsman i ett departement
sekretar shteti
(nëpunësi më i lartë i një ministrie)
stats|skatt [²stAt:skat:] subst.
(stats|skatt, statsskatten, statsskatter)
skatt till staten
tatim shtetëror
(taksë për shtetin)
stats|skick [²stAt:s$ik:] subst.
(stats|skick, statsskicket, statsskick, statsskicken)
ett lands styrelsesätt, regeringsform
formë e qeverisjes
(mënyrë e drejtimit të një vendi)
stats|tjänsteman [²stAt:scensteman:] subst.
(stats|tjänsteman, statstjänstemannen, statstjänstemän, statstjänstemännen)
person som är anställd av staten
nëpunës shtetëror
(njeri i punësuar në institucione shtetërore)
Statsverket [²stAt:svär:ket] namn
(Statsverket, statsverks|propositionen)
Äldre benämning på den del av statens finansförvaltning som handhas av regeringen
Variantform: statsverket
Administrata Shtetërore
Sammansättningar
 • statsverks|proposition statsverks|propositionenprojektligj për buxhetin e shtetit