Mobi
+
stöd [stö:d] subst.
(stöd, stödet, stöd, stöden, stöd|förbandet)
något som stödjer något
mbështetëse
(mbajtëse)
Exempel
 • ta stöd mot väggenmbështetem në mur
Sammansättningar
 • bokstödmbajtëse librash
 • stöd|förband stöd|förbandetfashë mbajtëse, suport
stöd [stö:d] subst.
(stöd, stödet, stöd, stöden)
hjälp, understöd
mbështetje
(përkrahje, ndihmë)
Exempel
 • med stöd av lagenme ndihmën e ligjit
 • ett kraftigt stöd från statennjë mbështetje e fuqishme nga shteti
 • få stöd för sin uppfattninggjej përkrahje (mbështetje) për mendimin tim
 • stöd till invandrartidningarndihmë për gazetat e imigrantëve
Sammansättningar
 • presstödndihmë (ekonomike) për shtypin
 • partistödndihmë (ekonomike) për partitë
aktivitet [aktivitE:t] subst.
(aktivitet, aktiviteten, aktiviteter, aktivitets|stödet)
verksamhet, sysselsättning
aktivitet
(veprimtari)
Exempel
 • utveckla en livlig aktivitetzhvilloj një veprimtari të gjallë
 • kommunen planerar en rad aktiviteter i sommarkomuna ka planifikuar një sërë aktivitetesh në verë
Sammansättningar
 • aktivitets|stöd aktivitets|stödetndihmë në para për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme
anställningsstöd [²An:stelni@sstö:d] subst.
arbetsmarknads|stöd [²Ar:be:tsmar:knadstö:d] subst.
(arbetsmarknads|stöd, arbetsmarknadsstödet)
ekonomisk hjälp till arbetslösa som inte kan få ersättning från arbetslöshetskassa
ndihmë ekonomike për të papunët
bok|stöd [²bO:kstö:d] subst.
(bok|stöd, bokstödet, bokstöd, bokstöden)
stöd för böcker i bokhylla
(mbajtëse librash në raft)
förband [förbAn:d] subst. visa film
(förband, förbandet, förband, förbanden, förbands|lådan)
skydd för skadad kroppsdel, bandage
fashë
(rrip prej pëlhure të hollë e të rrallë që përdoret për të lidhur plagët)
Sammansättningar
 • stödförbandgështallë
 • förbands|låda förbands|lådankuti e ndihmës së shpejtë
förening [förE:ni@] subst.
(förening, föreningen, föreningar, föreningsmänniskan)
organisation med en viss verksamhet
shoqatë
(klub, lidhje, shoqëri)
Exempel
 • ideella föreningarshoqatë jofitimprurëse (bamirëse)
 • ekonomisk föreningshoqatë ekonomike
Sammansättningar
 • föräldraföreningshoqatë e prindërve
 • fackföreningsindikatë
 • idrottsföreningshoqatë sportive
 • stödföreningshoqatë ndihmash
 • föreningsmänniska föreningsmänniskanaktivist shoqate
 • förenings|rörelselëvizje e shoqatave
modersmålsstöd [²mO:der+små:l] subst.
(modersmålsstöd, modersmålet, modersmål, modersmålen)
stöd för barns modersmålsutveckling i förskolan
nacke [²nAk:e] subst.
(nacke, nacken, nackar, nack|stödet)
halsens baksida
zverk
(pjesa e prapme e qafës)
Uttryck
 • ha hundra år på nacken ("vara hundra år gammal")(i) kam njëqind vjet pas qafe (në shpinë), jam 100 vjeç
 • knycka på nacken ("visa att man inte bryr sig om något")bëj shenjë indiferentizmi me kokë ("tregoj se nuk jam i interesuar për diçka"), tregoj se nuk më intereson diçka
Sammansättningar
 • nack|stöd nack|stödetmbështetëse për kokën
 • nack|skottgoditje me armë përmes zverkut
Extra
presstöd [²prEs:tö:d] subst.
(presstöd, presstödet)
ekonomiskt stöd från staten till tidningar
Användning: avstavas press-stöd
subvencionim i shtypit
(mbështetje ekonomike e shtetit për shtypin)
rygg|stöd [²rYg:stö:d] subst.
(rygg|stöd, ryggstödet, ryggstöd, ryggstöden)
stöd för ryggen på sittmöbler
shpinore
(mbështetëse e shpinës (së karriges))
studie|stöd [²stU:djestö:d] subst.
(studie|stöd, studiestödet, studiestöd, studiestöden)
det gemensamma namnet för olika former av ekonomisk hjälp till studerande
bursë shkollimi
stöder [stÖ:d(j)er] verb
(stöder, stödde, stött, stöd, stöda stödja)
ta stöd
<A stöder x/sig>
Variantform: stödjer
mbështetem ("edhe fig. për mbështetje më shumë abstrakte")
Exempel
 • han stödde sig tungt mot väggenai u mbështet mirë në mur
 • vi stöder oss på det nya avtaletne mbështetemi në kontratën e re
 • händelserna stödde mig i min uppfattningngjarjet përforcuan (mbështetën) mendimin tim
stöder [stÖ:d(j)er] verb
(stöder, stödde, stött, stöd, stöda stödja)
ge stöd åt, hjälpa
<A stöder B/x>
Variantform: stödjer
përkah
(ndihmoj, mbështes)
Exempel
 • vilket parti stöder du i valet?cilën parti do të mbështesësh në zgjedhje?
stöd|område [²stÖ:dåm:rå:de] subst.
(stöd|område, stödområdet, stödområden, stödområdena)
område som får särskilda statliga bidrag
(zonë (e pazhvilluar) që merr ndihmë të veçantë shtetërore)
stöd|undervisning [²stÖ:dun:dervi:sni@] subst.
(stöd|undervisning, stödundervisningen)
speciell undervisning för att hjälpa elever som har svårigheter i skolarbetet
mësim plotësues
(mësim i veçantë për të ndihmuar nxënësit që paraqesin vështirësi në shkollë)
vuxenstudie|stöd [²vUk:senstu:diestö:d] subst.
(vuxenstudie|stöd, vuxenstudiestödet)
ekonomisk hjälp till vuxna som studerar
ndihmë në të holla për arsimimin e të rriturve
(ndihmë ekonomike për të rriturit që studiojnë)