Mobi
+
speciell [spesiEl:] adj.
(speciell, speciellt, speciella)
som är väl preciserad, särskild
veçantë (i,e) ("fig. për njerëz "çuditsh/ëm (i), -me (e), rrallë (i,e)"")
(posaçëm (i,e))
Exempel
  • en speciell personnjë njeri i veçantë
  • en speciell form av humornjë lloj forme e veçantë humori
  • i speciella fallnë raste të veçanta
  • av speciellt intresseme interes të veçantë
  • han är lite speciellai është disi i veçantë (çuditshëm)