Mobi
+
special|skola [²spesiA:lsko:la] subst.
(special|skola, specialskolan, specialskolor)
skola för elever med syn-, hörsel- eller talhandikapp
shkollë speciale
((për nxënës të verbër dhe shurdhmemec))