Mobi
+
aktie [Ak:tsie] subst.
(aktie, aktien, aktier, aktie|kapitalet, aktie|ägaren, aktie|sparade)
andel i ett aktiebolag
aksion ("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
(pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
Exempel
 • hennes aktier står högt i kursaksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning")forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar
 • aktie|kapital aktie|kapitaletkapital aksionar
 • aktie|ägare aktie|ägarenaksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktie|brevcertifikatë aksionesh
 • aktie|börsbursë aksionesh
 • aktie|fondtruste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktie|majoritetkontrollues interesash (aksionesh)
 • aktie|portföljportofol aksionesh
 • aktie|postpost aksionar
 • aktie|spara aktie|sparadeinvestoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-|aktieaksionet A
sparar [²spA:(ra)r] verb
(sparar, sparade sparde, sparat spart, spara spar, spar|kapitalet, spar|kontot)
förvara för framtida behov
<A sparar (in) x>
Variantform: spar
kursej
(ruaj, vë mënjanë)
Exempel
 • spara pengar i bankruaj para në bankë
 • spara in ett par kronorkursej nja dy korona
 • en sparad slantdisa para të lëna mënjanë (të kursyera)
Sammansättningar
 • spar|kapital spar|kapitaletkapital i kursyer
 • spar|konto spar|kontotllogari bankare
sparar [²spA:rar] verb
(sparar, sparade sparde, sparat spart, spara spar)
hushålla med
<A sparar (på) x>
Variantform: spar
kursej
(bëj ekonomi, bëj kursim)
Exempel
 • spara på oljankursej naftë
 • spara på krafternaruaj forcat