Mobi
+
sorterar [sår+tE:rar] verb visa film
(sorterar, sorterade, sorterat, sortera)
ordna (efter sorter)
<A sorterar x>
zgjedh
(seleksionoj, veçoj, klasifikoj, ndaj (sipas llojit))
Exempel
  • vi sorterar bort allt som är trasigtne po veçojmë gjithçka që është e prishur
sorterar [sår+tE:rar] verb
(sorterar, sorterade, sorterat, sortera)
lyda (under)
<x sorterar under y>
jam në varësi të
(jam nën kujdesin e)
Exempel
  • verksamheten sorterar under utbildningsdepartementetveprimtaria organizohet nën kujdesin e ministrisë së arsimit