Mobi
+
sorl [så:r+l] subst.
(sorl, sorlet)
brus, porl
murmurimë
(çuçuritje, zukamë, shushurimë, gurgullimë, pëshpëritje)