Mobi
+
sopran [soprA:n] subst.
(sopran, sopranen, sopraner)
kvinnlig (kör)stämma i högt läge
soprano
(zëri më i lartë i grave në të kënduar)