Mobi
+
sommar|gäst [²sÅm:arjes:t] subst.
(sommar|gäst, sommargästen, sommargäster)
person som bor på en viss plats bara på sommaren
mik vere
(person që banon në një vend të caktuar vetëm gjatë periudhës së verës)