Mobi
+
somalisk [somA:lisk] adj.
(somalisk, somaliskt, somaliska)
som avser Somali eller somaliska språket