Mobi
+
socionom [sosionÅ:m] subst.
(socionom, socionomen, socionomer)
person med examen från socialhögskolan
socionom
(person i lauruar në shkollën e lartë për çështje sociale)