Mobi
+
social|sekreterare [²sosiA:lsekrete:rare] subst.
(social|sekreterare, socialsekreteraren, socialsekreterare, socialsekreterarna)
tjänsteman vid socialkontor
nëpunës i zyrës për çështje sociale