Mobi
+
socialen [sosiA:len] subst.
(socialen)
de sociala myndigheterna
autoritetet për çështje sociale ("në ligj. e përdit.")