Mobi
+
social|bidrag [²sosiA:lbidra:g] subst.
(social|bidrag, socialbidraget)
ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen
ndihmë sociale
(ndihmë ekonomike në bazë të ligjit për shërbimet sociale)