Mobi
+
snopp [snåp:] subst.
(snopp, snoppen, snoppar)
penis
bile ("në ligj. e përdit.")
(bibilush, rrush)