Mobi
+
smuts|kastar [²smUt:skas:tar] verb
(smuts|kastar, smutskastade, smutskastat, smutskasta, smutskastningen)
förtala
<A smuts|kastar B>
hedh baltë
(shpif, përgojoj, përflas, prozhmoj)
Exempel
  • familjen smutskastades i pressenshtypi hodhi baltë mbi familjen, familja u përfol nga shtypi
Avledningar
  • smutskastning smutskastningenpërgojim, shpifje, prozhmim