Mobi
+
smuts|gris [²smUt:sgri:s] subst.
(smuts|gris, smutsgrisen, smutsgrisar)
smutsigt barn
pistë (i,e) ("në ligj. e përdit.")
(fëmijë i papastër)