Mobi
+
smuts|gris [²smUt:sgri:s] subst.
(smuts|gris, smutsgrisen, smutsgrisar)
smutsigt barn
pistë (i,e) ("në ligj. e përdit.")
(fëmijë i papastër)
smuts [smut:s] subst.
(smuts, smutsen, smuts|grisen)
orenlighet
papastërti
(ndyrësi)
Exempel
  • hans händer var svarta av smutsduart e tij ishin të zeza nga papastërtia
Sammansättningar
  • smuts|gris smuts|grisenpisanjos, fëmijë i papastër