Mobi
+
smisk [smis:k] subst.
(smisk, smisket)
lätt stryk
shuplakë ("në ligj. e përdit.")
(dackë, shpullë e lehtë)
Exempel
  • barnen fick smisk på fingrarnafëmijët u goditën në duar