Mobi
+
smörjelse [²smÖr:jelse] subst.
(smörjelse, smörjelsen, smörjelser)
ceremoni vid kröning el. på dödsbädden
mirosje
(vajim, lyerje me vaj të bekuar e një besimtari të krishterë gjatë ceremonisë së kurorëzimit apo varrimit)
Uttryck
  • sista smörjelsen ("sakrament (inom katolska kyrkan) till någon som skall dö")melhem i fundit ("sakrament (brenda kishës katolike) të dikujt që do të vdes, mirosje e fundit ("sakrament (në kishën katolike) për dikë që po vndes")